.
.

Gia Lai: Xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến

Chủ Nhật, 08/09/2019, 19:50 [GMT+7]
.
(GLO)- Tiến tới Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Gia Lai lần thứ X, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch số 1937/KH-UBND về xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh từ năm 2019 đến 2020.
 
 
Về tiêu chí chung, những mô hình và gương điển hình tiên tiến phải là những tập thể cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong lao động sản xuất học tập, công tác và chiến đấu, là nhân tố nổi trội và điển hình xuất sắc dẫn đầu trong các phong trào thi đua, gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các tập thể và cá nhân tiêu biểu trên tất cả các lĩnh vực, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, có tinh thần tương thân tương ái giúp đỡ mọi người cùng tiến bộ, tích cực tham gia xây dựng các quỹ, hoạt động nhân đạo từ thiện do tỉnh và địa phương phát động, góp phần xây dựng cơ quan đơn vị địa phương vững mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, được tập thể thừa nhận và suy tôn...
 
Khen thưởng các cá nhân tiêu biểu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Nhật
Khen thưởng các cá nhân tiêu biểu về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Nhật
 
Tiến độ thực hiện từ năm 2019 và 2020, các cấp các ngành, địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện. Tăng cường công tác chỉ đạo bồi dưỡng xây dựng điển hình, quan tâm theo dõi sâu sát kịp thời phát hiện những mô hình mới trong các phong trào thi đua, những vấn đề nảy sinh để điều chỉnh bổ sung kế hoạch sao cho phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương. Đánh giá tổng kết công tác phát hiện bồi dưỡng, xây dựng gương điển hình để tôn vinh, biểu dương điển hình xuất sắc tiêu biểu trong các phong trào thi đua tại hội nghị điển hình tiên tiến tại cơ quan, đơn vị, địa phương và lựa chọn giới thiệu điển hình tham dự biểu dương khen thưởng tại Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Gia Lai lần thứ X năm 2020.
 
Tuyên truyền phổ biến những kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo hiệu quả, gương người tốt, việc tốt trước hết tại các cơ quan, đơn vị, phải tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn vị để mọi người nghiên cứu học tập. Phát động phong trào thi đua học tập làm theo gương điển hình tiên tiến để cổ vũ động viên tập thể cá nhân điển hình và nhân rộng các hiệu quả mô hình, gương điển hình gắn với biểu dương tại Đại hội Thi đua yêu nước các cấp và Đại hội thi đua yêu nước tỉnh...
 
Trên cơ sở kế hoạch này, các sở, ban, ngành, MTTQ, các tổ chức hội đoàn thể tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố và tổ chức kinh tế thuộc các khối thi đua của tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện ở đơn vị, địa phương. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên vận động đoàn viên, hội viên, phát huy vai trò chủ thể tích cực tham gia hưởng ứng và phối hợp chặt chẽ với chính quyền trong việc triển khai tổ chức thực hiện. Thường trực Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh (Văn phòng UBND tỉnh và Ban Thi đua khen thưởng) đôn đốc kiểm tra việc tổ chức thực hiện kế hoạch; phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng kịp thời tuyên truyền phổ biến kinh nghiệm, cách làm sáng tạo, hiệu quả của các điển hình xuất sắc tiêu biểu...
 
Thanh Nhật
 
.