.
.

Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị

Thứ Sáu, 05/07/2019, 15:20 [GMT+7]
.

(GLO)- Sáng 5-7, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”. Đồng chí Võ Văn Thưởng- Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương tham dự và quán triệt Nghị quyết.

 

Tại tỉnh Gia Lai, dự Hội nghị tại điểm cầu Hội trường 2-9 có đồng chí Châu Ngọc Tuấn- Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên đang công tác tại các cơ quan cấp tỉnh; lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy. Tại 17 điểm cầu trong toàn tỉnh có các đồng chí Uỷ viên BCH Đảng bộ cấp huyện. 

 

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Hội Trường 2-9. Ảnh: Trần Dung
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Hội Trường 2-9. Ảnh: Trần Dung

 

Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị nêu rõ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng là bảo vệ Ðảng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Ðảng; bảo vệ nhân dân, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo vệ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; giữ gìn môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước. Nghị quyết nêu 7 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Trọng tâm là tiếp tục làm cho toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng đầy đủ hơn, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; làm cho chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; đổi mới nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đối với các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, nhằm nâng cao sức đề kháng, khả năng chủ động đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch.

 

Ngoài ra, tại hội nghị, các đại biểu cũng nghe báo cáo chuyên đề “Ngành dầu khí quốc gia Việt Nam sau 60 năm thực hiện ý nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh (23/7/1959- 23/7/2019)”; giới thiệu về ứng dụng VCNET- hệ thống thông tin điện tử được Ban Tuyên giáo Trung ương xây dựng nhằm chia sẻ, trao đổi, tuyên truyền về các chủ trương đường lối của Đảng.

 

Ðể thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu cấp ủy các địa phương, cơ quan, đơn vị khẩn trương tổ chức nghiên cứu, quán triệt nội dung Nghị quyết. Ngoài ra, phải bám sát nội dung chính của Nghị quyết và liên hệ vào thực tiễn của địa phương; đồng thời, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát trong việc thực hiện ở cấp cơ sở. Tổ chức quán triệt và chủ động tổ chức thực hiện  Nghị quyết số 35-NQ/TW với tinh thần đổi mới, quyết liệt, sáng tạo...

 

Trần Dung

.