.
Ngày 26-4, thay mặt Hội đồng bầu cử, Chủ tịch Hội đồng Nguyễn Phú Trọng đã ký Nghị quyết số 351/NQ-HĐBC công bố danh sách 827 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIII tại 183 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XIII.