.
.

Gia Lai: Giải quyết kiến nghị của cử tri thuộc lĩnh vực môi trường, thủy lợi

Thứ Tư, 10/11/2021, 15:10 [GMT+7]
.

(GLO)- Tiếp theo Công văn số 1673/UBND-NC của UBND tỉnh Gia Lai về việc trả lời và chỉ đạo giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri theo Kế hoạch giám sát số 61/KH-HĐND ngày 19-10 của Thường trực HĐND tỉnh, Báo Gia Lai điện tử trích đăng nội dung UBND tỉnh báo cáo kết quả giải quyết và chỉ đạo giải quyết trên lĩnh lực môi trường, thủy lợi.

 

1. Hiện nay các đập chứa nước tại xã Đak Trôi, xã Ayun và xã Đak Jơ Ta, huyện Mang Yang đã xuống cấp, hệ thống mương thủy lợi bị hư hỏng. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng có kế hoạch khảo sát, lập dự toán, đề nghị Trung ương bố trí kinh phí đầu tư 2 đập dâng tích nước và hệ thống kênh mương tưới tiêu cho 90 ha cánh đồng xã Ayun, 113 ha cánh đồng xã Đak Jơ Ta, 150 ha cánh đồng xã Đak Trôi, giúp người dân có điều kiện làm 1 vụ lúa, 2 vụ hoa màu, nhằm nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.

Nội dung trả lời tại Công văn bản số 1101/UBND-NC ngày 6-8-2021: Vốn đầu tư công trung hạn 2021-2025 đã tổng hợp các dự án hết sức cần thiết phải đầu tư và HĐND tỉnh đã cho ý kiến lần 2, sẽ giao kế hoạch và kỳ họp thứ II, khóa XII của HĐND tỉnh. Theo đó, huyện Mang Yang được đầu tư các dự án: Sửa chữa nâng cấp hồ chứa nước Hà Ra Nam, Hà Ra Bắc, huyện Mang Yang (năm 2022). Đồng thời tỉnh phân bổ có mục tiêu từ nguồn vốn ngân sách tỉnh cho huyện 137,016 tỷ đồng để đầu tư cho các công trình. Đối với kiến nghị này, UBND tỉnh giao UBND huyện Mang Yang có trách nhiệm rà soát các dự án trọng tâm, trọng điểm có tính lan tỏa để sắp xếp thứ tự ưu tiên đầu tư, trường hợp xét thấy cần thiết, cấp bách thì bố trí kinh phí từ nguồn phân cấp cho huyện.

Kết quả giải quyết đến thời điểm giám sát:

Để UBND huyện Mang Yang tổ chức triển khai thực hiện công tác giải quyết kiến nghị cử tri đảm bảo theo yêu cầu của UBND tỉnh tại Công văn số 1374/UBND-NC ngày 21-9-2021, UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh thống nhất việc Thường trực HĐND tỉnh chuyển nội dung kiến nghị này về cho HĐND huyện Mang Yang kiềm tra, theo dõi, giám sát việc triển khai, thực hiện của UBND huyện Mang Yang.

2. Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, có biện pháp xử lý việc xả thải tại Khu công nghiệp Trà Đa vì làm ảnh hưởng đến môi trường và đời sống sinh hoạt của người dân.

 

Nội dung trả lời tại Công văn số 1101/UBND-NC ngày 6-8-2021: Triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về giải quyết kiến nghị cử tri, ngày 2-8-2021, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì phối hợp với Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh tiến hành kiểm tra tại Khu công nghiệp Trà Đa (KCN). Kết quả cụ thể như sau: (1). KCN Trà Đà đã được UBND tỉnh phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường và đã được xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường theo quy định. 

(2). Trong quá trình hoạt động, Công ty Phát triển hạ tầng Khu kinh tế đã thực hiện chương trình quan trắc môi trường định kỳ theo quy định và Chi cục Bảo vệ môi trường thường xuyên lấy mẫu đột xuất nước thải sau xử lý của KCN, kết quả cho thấy các chỉ phân tích đều đạt Quy chuẩn cho phép. (3). Qua làm việc, Chủ tịch UBND xã Trà Đa cho biết thời gian gần đây (năm 2021), địa phương không nhận được các ý kiến, kiến nghị của người dân về tình trạng xả nước thải gây ô nhiễm môi trường của KCN. (4). Đến thời điểm kiểm tra, trạm xử lý nước thải tập trung của KCN đang hoạt động bình thường, tại vị trí xả thải vào suối Trà Đa nước trong, không có hiện tượng xả nước thải chưa qua xử lý ra môi trường làm ảnh hưởng đến môi trường và đời sống sinh hoạt của người dân.

Đối với kiến nghị này, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh chỉ đạo Công ty Phát triển hạ tầng Khu kinh tế tổ chức thực hiện đảm bảo các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường và thường xuyên, định kỳ tăng cường kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp trong KCN, ngăn chặn hành vi xả thải nước thải trực tiếp chưa qua xử lý ra hệ thống nước mưa, môi trường xung quanh, nếu phát hiện vi phạm thì phối hợp với cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Kết quả giải quyết đến thời điểm giám sát:

Để giải quyết dứt điểm đối với kiến nghị nêu trên; đồng thời, tổ chức triển khai thực hiện công tác giải quyết kiến nghị cử tri đảm bảo theo yêu cầu của UBND tỉnh tại Công văn số 1374/UBND-NC ngày 21-9-2021, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh, UBND TP. Pleiku tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao nêu trên; báo cáo kết quả trả lời giải quyết về Tổ đại biểu HĐND tỉnh-đơn vị TP. Pleiku và HĐND TP. Pleiku để theo dõi, giám sát, đồng thời thông báo kết quả giải quyết đến cử tri trên địa bàn biết, theo dổi việc thực hiện.

3. Đề nghị UBND tỉnh xem xét về phương án cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa nước Biển Hồ B do Xí nghiệp khảo sát thiết kế Chi nhánh Tổng công ty 15 lập là chưa hợp lý vì phương án cắm mốc chi giới phạm vi bảo vệ đập hồ chứa nước Biển Hồ B (mốc CTTL-10 đến CTTL-46-mốc lòng hồ) nằm sâu trong phần đất của Nhân dân đã canh tác, sử dụng ổn định từ trước giải phóng đến nay, nhiều hộ dân đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng các công trình kiến trúc, nhà ở, vườn cây, hoa màu... Nên phương án cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa nước Biển Hồ B làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân trên địa bàn xã. Đồng thời, phương án cắm mốc chưa xây dựng phương án đền bù nên chưa tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

 

Mực nước tại hồ chứa Biển Hồ B đạt gần 70% dung tích cao hơn cùng kỳ năm 2020. Ảnh: Nguyễn Diệp
Hiện nay, mực nước tại hồ chứa Biển Hồ B đạt gần 70% dung tích cao hơn cùng kỳ năm 2020. Ảnh: Nguyễn Diệp


Nội dung trả lời tại Công văn số 1101/UBND-NC ngày 6-8-2021: Công trình thủy lợi Biển Hồ B do Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi quản lý. Trên cơ sở văn bản của Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi và các quy định tại Nghị định 114/2018/NĐ-CP ngày 4-9-2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước, Điều 157 Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29-11-2013, Chi cục Thủy lợi tổng hợp như sau:

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 21 Nghị định 114/2018/NĐ-CP ngày 4-9-2018 của Chính phủ về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước: “Phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa nước bao gồm công trình và vùng phụ cận". Tại Khoản 3 Điều 21 Nghị định 114/2018/NĐ-CP quy định: Vùng phụ cận của lòng hồ chứa nước có phạm vi được tỉnh từ đường biên có cao trình bằng cao trình đỉnh đập trở xuống phía lòng hồ”. Vì vậy, đơn vị tư vấn lập phương án cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa nước Biển Hồ B bố trí mốc chỉ giới lòng hồ trên đường biên có cao trình bằng cao trình đỉnh đập (+748,3 m) là tuân thủ quy định của pháp luật.

Về việc xây dựng phương án bồi thường: Tại khoản 3 Điều 157 Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29-11-2013 của Quốc hội quy định: "Người đang sử dụng đất được pháp luật thừa nhận mà đất đó nằm trong hành lang bảo vệ an toàn công trình thì được tiếp tục sử dụng đất theo đúng mục đích đã được xác định và không được gây cản trở cho việc bảo vệ an toàn công trình. Trường hợp việc sử dụng đất gây ảnh hưởng đến việc bảo vệ an toàn công trình thì chủ công trình và người sử dụng đất phải có biện pháp khắc phục, nếu không khắc phục được thì Nhà nước thu hồi đất và bồi thường theo quy định của pháp luật”. Cho đến nay, việc canh tác, sử dụng đất nằm trong phạm vi bảo vệ công trình của nhân dân chưa ảnh hưởng đến việc bảo vệ an toàn công trình. Vì vậy, Công ty không xây dựng phương án đền bù mà người dân được hưởng các quyền lợi, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật đất đai và các quy định khác có liên quan.

Đối với kiến nghị này, UBND tỉnh giao UBND TP. Pleiku tuyên truyền cho Nhân dân đang sinh sống, canh tác tại khu vực hồ chứa nước Biển Hồ B nói riêng và các địa điểm tương tự khác hiểu rõ các quy định của pháp luật và thực hiện việc bảo vệ an toàn công trình hồ đập theo quy định.

Kết quả giải quyết đến thời điểm giám sát:

Để giải quyết dứt điểm đối với kiến nghị nêu trên; đồng thời, tổ chức triển khai thực hiện công tác giải quyết kiến nghị cử tri đảm bảo theo yêu cầu của UBND tỉnh tại Công văn số 1374/UBND-NC ngày 21-9-2021, UBND tỉnh giao UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao nêu trên; báo cáo kết quả trả lời giải quyết về Tổ đại biểu HĐND tỉnh (đơn vị các huyện, thị xã, thành phố) và HĐND các huyện, thị xã, thành phố để theo dõi, giám sát, đồng thời thông báo kết quả giải quyết đến cử tri trên địa bàn biết, theo dõi việc thực hiện.

Đồng thời, tại khu vực hồ chúa nước Biển Hồ B, Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai cùng với địa phương đang thực hiện việc rà soát, đánh giá chi tiết hiện trạng sử dụng đất trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa nước Biển Hồ B. Từ đó, xây dựng phương án cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa nước theo khoản 3 Điều 157 Luật Đất đai nêu trên và trình UBND tỉnh phê duyệt. Do vậy, UBND tỉnh yêu cầu UBND TP. Pleiku, UBND huyện Chư Păh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan phổi hợp tốt với Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai trong việc rà soát, đánh giá chi tiết hiện trạng sử dụng đất trong phạm vi bảo vệ đập, hồ chứa nước Biển Hồ B.

4. UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì hoàn chỉnh nội dung hồ sơ, đề xuất UBND tỉnh về việc mở rộng khuôn viên Trạm Y tế phường Hoa Lư, nhằm đạt chuẩn quốc gia. Tuy nhiên, đã nhiều năm nhưng Trạm Y tể phường vẫn chưa được mở rộng, đáp ứng nhu cầu khám-chữa bệnh của người dân. Do đó, đề nghị UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

Nội dung trả lời tại Công văn số 1101/UBND-NC ngày 6-8-2021: Theo báo cáo, đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 2071/TT-STNMT ngày 31-5-2021 về việc giao đất cho Trạm Y tế phường Hoa Lư mở rộng khuôn viên phục vụ công tác khám-chữa bệnh; Công văn số 2674/STNMT-QHĐĐ ngày 2-7-2021 về xử lý hồ sơ giao đất cho Trạm Y tế phường Hoa Lư, TP. Pleiku: Khu vực xin giao đất thuộc quy hoạch đất ở và đất giao thông, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND TP. Pleiku rà soát và điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp trước khi giao đất.

Đối với kiến nghị này, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND TP. Pleiku và các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và các điều kiện giao đất; hoàn thiện thành phần, nội dung hồ sơ đề xuất UBND tỉnh để giao đất theo đúng quy định (theo Công văn số 2953/VP-CNXD ngày 12-7-2021 của Văn phòng UBND tỉnh).

Kết quả giải quyết đến thời điểm giám sát:

Sở Tài nguyên và Môi trường đã đề nghị các đơn vị hoàn thiện các nội dung sau: UBND TP. Pleiku lập hồ sơ điều chỉnh quy hoạch xây dựng tại khu vực này trình cấp thẩm quyền phê duyệt; Trạm Y tế phường Hoa Lư hoàn thiện hồ sơ giao đất theo quy định tại Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 2-6-2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Sau khi hoàn thiện các nội dung trên, Trạm Y tế phường Hoa Lư (đơn vị xin giao đất) hoàn thiện hồ sơ gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trình UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

Đến nay, UBND TP. Pleiku đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với sở, ngành triển khai thực hiện cập nhật vị trí đề nghị giao đất cho Trạm Y tế phường Hoa Lư phù hợp với Quy hoạch xây dựng của TP. Pleiku. Ngày 1-11-2021, Sở Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 4574/STNMT-QHĐĐ hướng dẫn UBND TP. Pleiku hoàn thiện hồ sơ xin giao đất để mở rộng khuôn viên Trạm Y tế phường Hoa Lư.


Trong thời gian đến, sau khi Quy hoạch xây dựng của TP. Pleiku được cấp thẩm quyền phê duyệt, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với UBND thành phố hướng dẫn đơn vị hoàn thiện hồ sơ giao đất trình UBND tỉnh theo đúng quy định.
 

GLO

.