.
.

Bộ Nội vụ trả lời kiến nghị của cử tri Gia Lai

Thứ Năm, 14/03/2019, 09:45 [GMT+7]
.
(GLO)- Kiến nghị: 1. Đề nghị hướng dẫn cụ thể đối với hoạt động của các ban thuộc HĐND cấp xã và bổ sung thành viên Thường trực HĐND xã; việc giám sát của đại biểu HĐND.
 
2. Cử tri cho rằng chủ trương của Đảng, Nhà nước về việc sáp nhập thôn, làng dẫn tới công tác của cán bộ cấp thôn làng gặp nhiều khó khăn hơn vì địa bàn rộng và dân cư đông. Vì vậy, đề nghị Chính phủ tăng mức trợ cấp cho cán bộ thôn, làng để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.
 
- Trả lời:
 
1. Về hướng dẫn cụ thể đối với hoạt động của các ban thuộc HĐND cấp xã và bổ sung thành viên Thường trực HĐND xã; việc giám sát của đại biểu HĐND.
 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Giám sát của Quốc hội và HĐND, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ ban hành Nghị quyết về quy chế hướng dẫn tổ chức và hoạt động của HĐND.
 
Hiện nay, Bộ Nội vụ được Chính phủ giao xây dựng Luật sửa đổi bổ sung Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV, theo đó, Bộ Nội vụ ghi nhận kiến nghị của cử tri Gia Lai trong quá trình sửa đổi, bổ sung Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương.
 
Các già làng, trưởng thôn trao đổi kinh nghiệm vận động quần chúng. Ảnh: T.N
Các già làng, trưởng thôn trao đổi kinh nghiệm vận động quần chúng. Ảnh: Thanh Nhật
 
2. Về tăng mức trợ cấp cho cán bộ thôn, làng để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ khi sáp nhập thôn, làng có địa bàn rộng và dân cư đông.
 
Ngày 3-12-2018, Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư số 14/2018/TT- BNV sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31-8-2012 của Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố. Theo đó, tại điểm 3 khoản 1 Điều 1 Thông tư số 14/2018/TT-BNV nêu trên có quy định: “Không chia tách các thôn, tổ dân phố đang hoạt động ổn định; thực hiện sáp nhập các thôn, tổ dân phố phù hợp với điều kiện, đặc điểm từng địa phương”.
 
Theo quy định tại Nghị định số 29/2013/NĐ-CP ngày 8-4-2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22-10-2009 về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thì những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố được hưởng phụ cấp; đồng thời Chính phủ đã giao cho UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quy định cụ thể về số lượng, chức danh và mức phụ cấp (kể cả phụ cấp kiêm nhiệm) đối với từng chức danh những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố từ nguồn kinh phí khoán quỹ phụ cấp của ngân sách trung ương và nguồn kinh phí từ ngân sách địa phương, bảo đảm tương quan hợp lý với hệ số lương của cán bộ, công chức cấp xã, khuyến khích những người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn, tổ dân phố có trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ.
 
Ngày 21-12-2018, Bộ Nội vụ có Tờ trình số 6213/TTr-BNV về việc ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trình Thủ tướng Chính phủ.
 
.