.
.
Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định thu hồi vào tài khoản tạm giữ chờ xử lý số tiền sai phạm qua thanh tra hơn 1,6 tỉ đồng.
 
 
Thanh tra tỉnh Lâm Đồng vừa thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm Giám đốc Sở Y tế trong thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng, gắn với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ về hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức có hệ số lương từ 2,34 trở xuống; việc sử dụng kinh phí đối với Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh.
 
Ảnh: Minh họa
Ảnh: Minh họa
 
Theo đó, Thanh tra phát hiện Sở Y tế phê duyệt quyết toán và hướng dẫn cho các đơn vị thực hiện việc chi phụ cấp ưu đãi nghề cho các đối tượng hợp đồng lao động chưa phải công chức, viên chức chưa đúng quy định hơn 55,9 tỉ đồng. Ngoài ra, Sở chưa kịp thời hướng dẫn các đơn vị trực thuộc thực hiện đúng quy định, dẫn đến có 9 đơn vị chi sai tiền lương tăng thêm cho các lao động hợp đồng có hệ số lương từ 2,34 trở xuống với tổng số tiền hơn 834 triệu đồng... Kết luận thanh tra cũng nêu Giám đốc Sở Y tế đã thực hiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại chưa đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn của chức vụ đối với 13 trường hợp; việc thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức (như văn thư, thủ kho, thống kê) chưa đúng đối tượng phải chuyển đổi theo quy định.
 
Tại Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh đã chi hỗ trợ thêm 15% phụ cấp ưu đãi nghề từ nguồn quỹ phúc lợi của đơn vị cho các đối tượng không trực tiếp làm công tác chuyên môn hơn 119 triệu đồng là không đúng quy định; chi phụ cấp ưu đãi nghề cho các đối tượng hợp đồng lao động chưa phải công chức, viên chức trên 742 triệu đồng.
 
Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đã ban hành quyết định thu hồi vào tài khoản tạm giữ chờ xử lý số tiền sai phạm qua thanh tra hơn 1,6 tỉ đồng; đồng thời kiến nghị và được chủ tịch UBND tỉnh thống nhất giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Y tế, Thanh tra tỉnh và Sở Tư pháp kiểm tra, rà soát, tham mưu UBND tỉnh xử lý việc chi phụ cấp ưu đãi nghề cho các đối tượng hợp đồng lao động với số tiền trên 742 triệu đồng tại Bệnh viện phục hồi chức năng và hơn 55,9 tỉ đồng tại Sở Y tế.
 
Gia Bình (Thanh Niên)
.