.

Về cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở Gia Lai

Thứ Ba, 08/12/2009, 06:32 [GMT+7]
.

Việc triển khai thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” ở Gia Lai, đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể trong tỉnh tổ chức nghiêm túc, chặt chẽ, sáng tạo, phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương. Trước hết đã hình thành trong nhận thức của tổ chức, cá nhân về tầm quan trọng của cuộc vận động là học tập theo tấm gương của người cộng sản chân chính, đạo đức trong sáng, gần gũi, bình dị, ai cũng có thể học tập và noi theo. Việc thực hiện chế độ học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, học tập các chuyên đề về “Tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”... luôn được cán bộ, đảng viên gương mẫu thực hiện tốt, tỷ lệ học tập thường đạt cao (trên 97%) so với tổng số đảng viên hiện có trong toàn tỉnh. Các cán bộ, công chức, viên chức đã khắc phục đáng kể tình trạng đi muộn về sớm, làm việc riêng trong giờ hành chính, nâng cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc được giao, tạo mối quan hệ tốt với đồng chí, đồng nghiệp và quần chúng nơi công tác cũng như nơi cư trú. Công tác phê bình và tự phê bình được đề cao. Việc thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí trong sinh hoạt cá nhân cũng như ở cơ quan, đơn vị có nhiều chuyển biến thông qua quy chế chi tiêu nội bộ, tiết kiệm chi hành chính, sử dụng hiệu quả các phương tiện, thiết bị phục vụ công tác.

Cán bộ huyện Krông Pa học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Cán bộ huyện Krông Pa học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Để việc tổ chức thực hiện nội dung cuộc vận động phong phú, thiết thực và đi vào chiều sâu, ngay từ lúc phát động, Ban Chỉ đạo cuộc vận động cấp tỉnh đã tổ chức phát động cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học- nghệ thuật và báo chí với chủ đề về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Ngoài ra, các địa phương, ngành, đoàn thể, trường học tổ chức nhiều cuộc thi kể chuyện, thi tìm hiểu về Bác.

Năm 2009, cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” với chủ đề nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân và gắn với kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Người. Các cấp, các ngành trong toàn tỉnh đã tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện đi vào chiều sâu; tổ chức học tập nghiêm túc trong cán bộ, đảng viên; mỗi đảng viên xây dựng cho mình và đăng ký với chi bộ phấn đấu về thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu; sửa đổi lối làm việc, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân theo hướng hiệu quả, thiết thực, gần gũi quần chúng..., đồng thời gắn với việc kiểm điểm nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên dịp cuối năm.

Tuy đạt được những kết quả bước đầu nhưng nghiêm túc nhìn nhận vẫn còn những hạn chế nhất định mà tại các hội nghị sơ kết cuộc vận động của tỉnh và các địa phương đã nêu, vì vậy: Việc tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, sự chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ đạo cuộc vận động các cấp trong tỉnh phải được duy trì thường xuyên, nhất là nâng cao vai trò của từng thành viên trong Ban Chỉ đạo theo dõi, giám sát cuộc triển khai thực hiện cuộc vận động.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các cấp ủy đảng và Ban chỉ đạo cuộc vận động các cấp, đánh giá rút kinh nghiệm những hạn chế thiếu sót và khắc phục để nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc vận động. Coi trọng và phát huy tính tích cực, ý thức tự giác của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức và nhân dân các dân tộc trong tỉnh trong “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; đồng thời chú trọng phát hiện những cách làm tốt, sáng tạo ở những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến để nêu gương nhân rộng…

Huỳnh Chánh Trực