.

Huyện Krông Pa:

Triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Thứ Ba, 24/11/2009, 08:46 [GMT+7]
.

Trong 3 năm thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các tổ chức cơ sở đảng trên địa bàn huyện Krông Pa (Gia Lai) đã thực hiện tốt cuộc vận động theo chủ đề từng năm, triển khai nội dung của 2 bước thực hiện cuộc vận động là viết thu hoạch, liên hệ tự phê bình và phê bình.

Đến nay, tất cả tổ chức cơ sở đảng xây dựng chương trình hành động, tiêu chuẩn lối sống đạo đức và giải pháp tổ chức thực hiện phù hợp với chức năng, cơ quan, đơn vị, địa phương. 100% đảng viên đã viết bản thu hoạch; 100% tổ chức cơ sở đảng đã lấy ý kiến đóng góp của quần chúng nhân dân cho đảng viên. 100% tổ chức cơ sở đảng xây dựng kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí, quan liêu và sửa đổi lối làm việc theo Tư tưởng Hồ Chí Minh. Các tổ chức cơ sở đảng xây dựng kế hoạch triển khai chủ đề “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân” gắn với kỷ niệm 40 năm thực hiện Di chúc của Bác Hồ.

Hoàng Văn Vĩnh