.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh dạy: “Nước ta là nước dân chủ. Bao nhiêu lợi ích đều vì dân. Bao nhiêu quyền hạn đều của dân”. Toàn bộ hoạt động của Đảng, Nhà nước ta đều xuất phát từ quyền lợi và nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Cội nguồn sức mạnh của Đảng, Nhà nước ta là sự gắn bó mật thiết, máu thịt với nhân dân. Do vậy, các cuộc vận động cách mạng, các phong trào thi đua yêu nước, những chương trình hành động của các tầng lớp nhân dân để thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cũng như các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội đều nhằm mục đích đem lại ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Ảnh: Đức Thụy
Ảnh: Đức Thụy

Từ khi thành lập đến nay, Đảng ta đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị về công tác vận động quần chúng, mà xuyên suốt là đường lối chiến lược về đại đoàn kết toàn dân tộc, coi đó là nguồn sức mạnh và động lực to lớn để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tinh thần đó được thể chế hóa trong các chính sách, pháp luật của Nhà nước để trở thành hiện thực trong cuộc sống. Công tác dân vận một lần nữa được nhấn mạnh là phải hướng về cơ sở và là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị. Đồng thời, công tác đó đặt ra một cách cụ thể hơn đối với các cơ quan công quyền- nơi trực tiếp giải quyết công việc của dân.

Nghị quyết Đại hội X của Đảng đã xác định phương hướng, nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta là: “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển”. Nhiệm vụ cao cả và nặng nề ấy đòi hỏi công tác dân vận phải có sự nỗ lực vượt bậc, phát huy cao độ sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp nhiều hơn nữa sức lực và trí tuệ cho sự phát triển của đất nước.

Muốn làm tốt công tác dân vận, trước hết, nhận thức về công tác này phải được quán triệt sâu sắc trong các cấp ủy đảng, từ đó quan tâm lãnh đạo công tác dân vận trong cả hệ thống chính trị. Quan hệ mật thiết với công tác này là việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tổ chức đảng được xây dựng trong sạch, vững mạnh, mỗi đảng viên là một tấm gương sáng có sức lan tỏa trong quần chúng, thì công tác dân vận mới thật sự có ý nghĩa sâu sắc. Công tác dân vận của chính quyền có vai trò đặc biệt quan trọng. Cần kiên quyết xóa bỏ tình trạng quan liêu, tham nhũng, gây phiền hà, hách dịch, ức hiếp dân của một bộ phận cán bộ, công chức trong bộ máy nhà nước. Công tác dân vận phải hướng về cơ sở và thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, gắn liền với cải cách hành chính một cách tích cực, tránh làm đại khái, qua loa. Quan tâm giải quyết những vấn đề bức xúc của dân ngay từ cơ sở. Có cơ chế để nhân dân đóng góp ý kiến xây dựng chính quyền, hiến kế xây dựng quê hương đất nước. Công tác dân vận thời gian tới phải thật sự góp phần vào công tác xây dựng đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, tạo ra động lực to lớn cho sự nghiệp phát triển, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Một trong những bài học chủ yếu thời kỳ đổi mới đất nước là: “Đổi mới phải dựa vào dân, vì lợi ích của nhân dân, phù hợp với thực tiễn và luôn luôn sáng tạo”. Lãnh đạo nhân dân làm cách mạng, Đảng ta không có mục đích nào khác là phục vụ nhân dân, để nhân dân trở thành chủ nhân thực sự của đất nước, làm chủ bản thân và xã hội, phấn đấu vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, đường lối, chính sách, nhằm phát huy quyền làm chủ để dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và bảo đảm quyền lợi, nghĩa vụ của mọi công dân.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận có ý nghĩa chiến lược to lớn và lâu dài, nhưng đồng thời còn có tính thời sự nóng hổi, cấp thiết. Công tác dân vận là công việc thường xuyên của mọi cán bộ, đảng viên, của toàn hệ thống chính trị.

Tô Phương