.

“Giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”

Thứ Ba, 25/08/2009, 15:28 [GMT+7]
.

Trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn: “Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Phải giữ Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ trung thành của nhân dân”.

Điều đầu tiên Chủ tịch Hồ Chí Minh nói đến trong Di chúc “Trước hết nói về Đảng”, vì Đảng là nhân tố quyết định cho thành công trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Sứ mệnh của Đảng ta rất vẻ vang, nhưng trách nhiệm cũng rất nặng nề. Người nhấn mạnh những vấn đề rất cơ bản về xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Đó là “đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và của dân ta”; đó là phải “giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng như giữ gìn con ngươi của mắt mình”. “… phải nghiêm chỉnh phê bình và tự phê bình”;  “… phải có tình đồng chí thương yêu lẫn nhau”. Đặc biệt, Đảng ta phải chăm lo bồi dưỡng đạo đức xây dựng và đào tạo thế hệ trẻ để  họ thành những người vừa hồng vừa chuyên.

Ảnh: Đức Thụy
Ảnh: Đức Thụy

Nếu như chỉnh đốn Đảng là việc phải làm trước tiên, thì công việc đối với con người  là công việc đầu tiên mà Đảng phải quan tâm. Di chúc nêu rõ: “Đầu tiên là công việc đối với con người”. Con người là toàn thể các tầng lớp nhân dân, từ các bà mẹ liệt sĩ, các gia đình thương binh. Trong Di chúc, Người còn nêu rõ nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân ta sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đó là  phải xây dựng lại thành phố và làng mạc, khôi phục và mở rộng các ngành kinh tế, phát triển công tác vệ sinh, y tế, giáo dục, củng cố quốc phòng… Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã sớm chỉ ra tầm quan trọng của sự nghiệp phục hưng và phát triển đất nước, một cuộc chiến đấu mới đang mở ra ở phía trước: “Đây là công việc rất to lớn, nặng nề và phức tạp, mà cũng là rất vẻ vang”. Đó là một “cuộc chiến đấu khổng lồ” để chống lại những gì đã cũ kỹ, hư hỏng, để tạo ra những cái mới mẻ, tốt tươi.

Đã tròn 40 năm, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 40 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, dân tộc Việt Nam với khối đại đoàn kết toàn dân, kiên trì mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Và, thực tiễn cách mạng đã thỏa lòng mong ước của Người trước lúc đi xa: “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”. Hình ảnh Đại hội đại đoàn kết của các dân tộc Tây Nguyên diễn ra tại Pleiku (28-29-3-2006) như tái diễn hội nghị Diên Hồng năm xưa, thể hiện sự quyết tâm của nhân dân các dân tộc Tây Nguyên đoàn kết một lòng quyết tâm xây dựng đất nước theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời kỳ đổi mới, củng cố quốc phòng- an ninh; từng bước thoát khỏi cảnh nghèo nàn và lạc hậu, đưa đời sống kinh tế- văn hóa- xã hội của đồng bào các dân tộc trong tỉnh ngày một nâng lên.

Nguyễn Thế Phương