.

Gia Lai: Triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại giai đoạn 2022-2026

Thứ Tư, 24/11/2021, 16:33 [GMT+7]
.

(GLO)- Ngày 24-11, UBND tỉnh Gia Lai ban hành Kế hoạch số 1908/KH-UBND về triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 10-9-2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai Chiến lược văn hóa đối ngoại của Việt Nam giai đoạn 2022-2026.

 

Theo đó, kế hoạch nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác văn hóa đối ngoại trên địa bàn tỉnh; tăng cường sự giao lưu, hiểu biết, tình hữu nghị giữa Nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai với các dân tộc khác trên thế giới. Cùng với đó, quảng bá hình ảnh thiên nhiên, con người, văn hóa Gia Lai đến bạn bè quốc tế. Từ đó, mở rộng quan hệ hợp tác với các địa phương, tổ chức và cá nhân nước ngoài, các tổ chức quốc tế nhằm thu hút nguồn đầu tư, thúc đẩy thương mại, du lịch, phát triển công nghiệp văn hóa, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; đồng thời tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, làm phong phú thêm những giá trị văn hóa của địa phương. Các hoạt động văn hóa đối ngoại được triển khai phải đảm bảo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; có trọng tâm, trọng điểm với hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; đồng thời giữ được bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

 

Quốc môn Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ) là điểm đến thu hút du khách trong và ngoài nước. Ảnh: Nguyễn Tú
Quốc môn Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh (huyện Đức Cơ) là điểm đến thu hút du khách trong và ngoài nước. Ảnh: Nguyễn Tú


Mục tiêu chung của kế hoạch là nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của văn hóa nói chung, văn hóa đối ngoại nói riêng, các quan điểm, mục tiêu của Chiến lược văn hóa đối ngoại trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. Thúc đẩy sự phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, song hành với công tác thông tin đối ngoại, gắn kết trong tổng thể chính sách đối ngoại, phát triển kinh tế-xã hội của đất nước và bảo vệ Tổ quốc; thúc đẩy phát triển văn hóa số, chú trọng ứng dụng khoa học, công nghệ, thành tựu của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Đề xuất xây dựng và hoàn thiện chính sách, đẩy mạnh đàm phán, ký kết, thực hiện các điều ước và thỏa thuận quốc tế phục vụ công tác văn hóa đối ngoại trong thời kỳ mới, trong đó có chủ trương, chính sách xã hội hóa nhằm thu hút các nguồn lực trong và ngoài nước, tạo động lực mới cho sự phát triển bền vững về văn hóa.

Quảng bá, giới thiệu được các giá trị văn hóa đặc trưng của Gia Lai, làm cho thế giới biết nhiều hơn đến con người, văn hóa Gia Lai, tạo dựng lòng tin và sự yêu mến đối với Việt Nam nói chung, khu vực Tây Nguyên và tỉnh Gia Lai nói riêng, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác phát triển trên các lĩnh vực. Tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại, làm phong phú và sâu sắc thêm những giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc tỉnh Gia Lai; bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Mục tiêu cụ thể gồm: Phát triển những mô hình, phương thức hoạt động văn hóa đối ngoại đa dạng, hiệu quả để giới thiệu, quảng bá bản sắc văn hóa của các dân tộc tỉnh Gia Lai ra thế giới thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa nghệ thuật. Trên cơ sở bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng thương hiệu sản phẩm văn hóa của tỉnh mang tính khu vực, quốc gia. Nguồn nhân lực cho công tác văn hóa đối ngoại được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn ở trình độ cao. Hình ảnh miền đất, con người Gia Lai được tổ chức quốc tế, cơ quan văn hóa, du lịch nước ngoài chú ý, giới thiệu. Các hoạt động văn hóa đối ngoại trên địa bàn tỉnh thu hút được các nguồn lực xã hội hóa hỗ trợ. Mở rộng quan hệ với các tổ chức, cá nhân, địa phương nước ngoài, các tổ chức quốc tế.

 

Kế hoạch đề ra những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong giai đoạn tới như sau: Tiếp tục tham gia xây dụng và hoàn thiện cơ chế, chính sách về văn hóa đối ngoại. Gắn công tác văn hóa đối ngoại với các chương trình, quy hoạch, kế hoạch phát triến kinh tế-xã hội của tỉnh phù hợp với Chiến lược phát triến văn hóa, Chiến lược phát triển du lịch. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung cơ chế, chính sách về văn hóa đối ngoại cho phù hợp với thực tiễn phát triển của tỉnh và cam kết quốc tế. Xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ, đồng bộ, thống nhất và linh hoạt giữa các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố. Phân định rõ chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trong việc duy trì, phối hợp tổ chức, quản lý các chương trình, hoạt động văn hóa có yếu tố nước ngoài ở trong và ngoài nước.

 

Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên tỉnh Gia Lai được Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Ảnh: Phương Linh
Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên tỉnh Gia Lai được Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Ảnh: Phương Linh


Đẩy mạnh quảng bá hình ảnh, bản sắc văn hóa dân tộc của tỉnh thông qua các hoạt động giao lưu văn hóa, các phương tiện thông tin đại chúng, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa nhân loại. Tuyên truyền, quảng bá về hình ảnh thiên nhiên, con người Gia Lai thông qua các hoạt động: Tham gia Tuần lễ Văn hóa-Du lịch Việt Nam; tổ chức hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao kết hợp trong các hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch diễn ra tại tỉnh; các cá nhân/tổ chức tham gia các sự kiện quốc tế như triển lãm thế giới EXPO, Thế vận hội Olympic, liên hoan, lễ hội quốc tế...; gắn các hoạt động văn hóa đối ngoại với vận động thu hút đầu tư nước ngoài, thu hút khách du lịch quốc tế; tăng cường trao đổi thương mại, tạo điều kiện mở rộng và đa dạng hóa mối quan hệ giữa tỉnh Gia Lai với quốc tế.

Hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho các đoàn phóng viên nước ngoài được cấp phép tác nghiệp tại tỉnh theo quy định, qua đó giới thiệu đên các nước trên thế giới về văn hóa đặc trưng của các dân tộc trên địa bàn tỉnh. Tham gia các hoạt động văn hóa, lễ hội của các địa phương trên thế giới, nhất là các địa phương có mối quan hệ truyền thống với tỉnh, qua đó giới thiệu đến bạn bè quốc tế về hình ảnh, con người và văn hóa đặc trưng của tỉnh Gia Lai; tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa, tri thức, kinh nghiệm hay, khoa học tiên tiến của địa phương các nước trên thế giới để hoàn thiện và làm phong phú hơn nền văn hóa của tỉnh. Tăng cường quảng bá hình ảnh, giá trị các di sản thiên nhiên, di sản văn hóa như: Khu dự trữ sinh quyển thế giới Cao nguyên Kon Hà Nừng; Vườn di sản ASEAN-Vườn quốc gia Kon Ka Kinh; di tích danh thắng quốc gia Biển Hồ...; nghi lễ, lễ hội của đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh Gia Lai; sử thi, dân ca, dân vũ, dân nhạc của dân tộc Bahnar, Jrai... trên Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Báo Gia Lai, trang thông tin điện tử của các cơ quan/đơn vị, các kênh truyền hình Trung ương, báo thế giới, các ấn phẩm khác bằng nhiều thứ tiếng. Đấu tranh chống lại những sản phẩm văn hóa không lành mạnh xâm nhập từ bên ngoài; đấu tranh, phản bác kịp thời và có hiệu quả những luận điệu sai trái, xuyên tạc; nội dung tuyên truyên không đúng sự thật về lịch sử, đất nước và con người Việt Nam của các thế lực thù địch. Áp dụng khoa học, công nghệ số trong quá trình triển khai các hoạt động văn hóa đối ngoại.

Cùng với đó, nâng cao lý luận và nhận thức về văn hóa đối ngoại. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân về chủ trương, chính sách, các quy định của Đảng, Nhà nước và của tỉnh Gia Lai về văn hóa đối ngoại nhằm nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa đối ngoại trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Tổ chức các lớp tập huấn chuyên đề nâng cao lý luận, nhận thức và chuyên môn về văn hóa đối ngoại cho lãnh đạo các cấp, các ngành, địa phương và lực lượng liên quan trực tiếp đến công tác văn hóa đối ngoại.

Đẩy mạnh hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho công tác văn hóa đối ngoại. Xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách về công tác văn hóa đối ngoại đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới; tăng cường các hoạt động bồi dưỡng kiến thức về văn hóa và văn hóa đối ngoại cho các cán bộ đầu mối làm công tác đối ngoại, cán bộ làm công tác văn hóa tại các huyện, thành phố và các sở, ban, ngành; hàng năm, phối hợp với Bộ Văn hóa-Thể thao và Du lịch mở các lớp bồi dưỡng kiến thức văn hóa đối ngoại và tập huấn việc tổ chức các sự kiện văn hóa đối ngoại cho cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trong tỉnh.

Gắn hoạt động văn hóa đối ngoại vói hoạt động đối ngoại về kinh tế, chính trị. Triển khai kế hoạch thực hiện Chiến lược văn hóa đối ngoại trên địa bàn tỉnh gắn kết chặt chẽ với chính trị đối ngoại và kinh tế đối ngoại, phục vụ mục tiêu phát triển và hội nhập. Xây dựng chương trình, kế hoạch và nội dung xúc tiến quảng bá du lịch phù hợp với kế hoạch xúc tiến du lịch Việt Nam, với những dấu ấn riêng, độc đáo của tỉnh. Tham gia tổ chức các hoạt động văn hoá đối ngoại cấp quốc gia tại Gia Lai; tổ chức các hoạt động văn hóa đối ngoại cấp tỉnh tại khu vực biên giới với nước Campuchia, góp phần làm tốt công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ quốc gia, tăng cường giao lưu, hiểu biết lẫn nhau của người dân khu vực biên giới của tỉnh Gia Lai với các tỉnh giáp ranh thuộc Campuchia.

Gắn hoạt động văn hóa đối ngoại với công tác về cộng đồng ngưòi Việt Nam ở nước ngoài. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 36/NQ-TW ngày 26-3-2004 của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài; các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác người Việt Nam ở nước ngoài nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cơ quan ban ngành và địa phương. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các kiều bào người Gia Lai ở nước ngoài hướng về quê hương trong tinh thần hòa hợp dân tộc; phát huy tài năng, tâm huyết của lực lượng trí thức và nghệ sĩ người Việt Nam ở nước ngoài trong tham gia phát triển văn hóa, văn học, nghệ thuật của tỉnh. Từng bước tạo điều kiện cung cấp thông tin và sản phẩm văn hóa của Gia Lai đến kiều bào nước ngoài, góp phần gìn giữ và phát huy truyền thống văn hóa của quê hương, đồng thời thông qua đó quảng bá, giới thiệu văn hóa, con người Gia Lai đến bạn bè quốc tế.

 

KIỀU PHAN
 

.