• Công bố kết quả Kỳ thi thứ nhất và nội dung câu hỏi Kỳ thi thứ hai
  • Thể lệ cuộc thi tìm hiểu 75 năm lịch sử Đảng bộ tỉnh Gia Lai
  • Kế hoạch cuộc thi

Công bố kết quả Kỳ thi thứ nhất và nội dung câu hỏi Kỳ thi thứ hai

(GLO)- Ban tổ chức cuộc thi Tìm hiểu 75 năm lịch sử Đảng bộ tỉnh Gia Lai công bố kết quả Kỳ thi thứ nhất và nội dung câu hỏi Kỳ thi thứ hai.

Thể lệ cuộc thi tìm hiểu 75 năm lịch sử Đảng bộ tỉnh Gia Lai

(GLO)- Công bố Thể lệ và câu hỏi Kỳ thi thứ nhất Cuộc thi " Tìm hiểu 75 năm lịch sử Đảng bộ tỉnh Gia Lai".

Kế hoạch cuộc thi "Tìm hiểu 75 năm Lịch sử Đảng bộ tỉnh Gia Lai"

(GLO)- Thực hiện Kế hoạch số 284-KH/TU, ngày 27-3-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc thi "Tìm hiểu 75 năm Lịch sử Đảng bộ tỉnh Gia Lai".

    .
.
.