.
.

UBND tỉnh Gia Lai giao dự toán chi khám-chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2021

Thứ Ba, 25/05/2021, 05:50 [GMT+7]
.

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có công văn gửi các sở, ngành liên quan, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh về triển khai thực hiện giao dự toán chi khám-chữa bệnh bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2021.

 

Theo đó, UBND tỉnh giao BHXH tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch để triển khai thực hiện Quyết định số 501/QĐ-TTg ngày 30-3-2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán chi khám-chữa bệnh BHXH và dự toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh BHYT được giao, không giao dự toán chi khám bệnh, chữa bệnh BHYT đến các cơ sở khám-chữa bệnh BHYT; thực hiện nghiêm các quy định về tạm ứng, thanh quyết toán chi phí khám-chữa bệnh BHYT theo quy định của Luật BHYT, Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17-10-2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Đồng thời, UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với BHXH tỉnh và các cơ quan liên quan tăng cường công tác tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về BHYT thông qua công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm; có giải pháp để ngăn chặn tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT.

 

Chỉ đạo các cơ sở khám-chữa bệnh trên địa bàn thực hiện cập nhật đầy đủ, kịp thời thông tin về khám-chữa bệnh BHYT và chuyển dữ liệu cho cơ quan BHXH theo quy định để việc giám định, thanh toán được chính xác. Sở Tài chính có trách nhiệm chuyển đủ và kịp thời kinh phí ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng BHYT cho các đối tượng do ngân sách nhà nước đảm bảo; tham gia quản lý quỹ BHYT theo đúng quy định...

Theo Quyết định số 501/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, năm 2021, tổng dự toán chi phí khám-chữa bệnh BHYT của tỉnh được giao trên 796,1 tỷ đồng; trong đó, chi chăm sóc sức khỏe ban đầu trên 6 tỷ đồng, chi khám-chữa bệnh trên 790 tỷ đồng.

 

NHƯ NGUYỆN
 

.