.
.

Tổng điều tra hộ nghèo, cận nghèo: Cơ sở chăm lo tốt đời sống người dân

Thứ Năm, 24/12/2020, 05:20 [GMT+7]
.
(GLO)- Tính đến cuối năm 2020, tỉnh Gia Lai còn 19.965 hộ thuộc diện nghèo, giảm 5.842 hộ so với cuối năm 2019, chiếm tỷ lệ 5,38%. Trong đó, có 17.185 hộ nghèo là dân tộc thiểu số, giảm 5.193 hộ so với cuối năm 2019, chiếm tỷ lệ 11,14%. 
 
 
Công bằng, chính xác
 
Mục đích của tổng điều tra hộ nghèo, cận nghèo năm nay là thống kê, tổng hợp chính xác số hộ nghèo, cận nghèo, nhóm đối tượng nghèo (nghèo thu nhập và nghèo thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản) để đánh giá kết quả giảm nghèo năm 2020. Đây là cơ sở đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 của tỉnh.
 
Ông Nguyễn Quốc Việt-Trưởng phòng Bảo trợ xã hội (Sở Lao động-Thương binh và Xã hội) cho biết: Trong quá trình triển khai tổng điều tra, lãnh đạo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã ra văn bản hướng dẫn, đôn đốc các địa phương thực hiện nhằm đảm bảo công bằng, chính xác, đúng quy trình. Điểm mới trong tổng điều tra hộ nghèo, cận nghèo năm nay là các thành viên Ban Chỉ đạo tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo của tỉnh đã phối hợp tổ chức thành lập đoàn giám sát công tác tổng điều tra hộ nghèo, cận nghèo các địa phương. Trên cơ sở giám sát, các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, huyện cùng phối hợp để có số liệu hộ nghèo, cận nghèo chính xác nhất.
 
Ông Nguyễn Chí Đức-Phó Trưởng ban Phong trào (Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh) nhìn nhận: “Tổng điều tra hộ nghèo, cận nghèo được thực hiện hàng năm nhằm tạo cơ sở để thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chăm lo tốt hơn đời sống người dân. Kết quả điều tra, rà soát chính xác thì chính sách hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo đến đúng đối tượng và đạt kết quả cao nhất”.
 
Còn bà Võ Thị Thu Trang-Phó Trưởng ban Kinh tế Xã hội (Hội Nông dân tỉnh) thì cho biết: Trên cơ sở kết quả tổng điều tra hộ nghèo, cận nghèo của các địa phương, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT thực hiện giám sát tại huyện Mang Yang. Qua giám sát cho thấy, các điều tra viên làm đúng quy trình, số hộ nghèo, cận nghèo đánh giá theo phiếu, đảm bảo chính xác.
 
Ban Chỉ đạo tổng điều tra hộ nghèo, cận nghèo tỉnh họp báo cáo kết quả tổng điều tra rà soát hộ nghèo, cận nghèo. Ảnh: Đinh Yến
Ban Chỉ đạo tổng điều tra hộ nghèo, cận nghèo tỉnh họp báo cáo kết quả tổng điều tra rà soát hộ nghèo, cận nghèo. Ảnh: Đinh Yến
 
Cơ sở để thực hiện chính sách giảm nghèo
 
Ông Nguyễn Quốc Việt cho biết: Việc rà soát chặt chẽ, bình xét chính xác, dân chủ, công tâm để xác định hộ nghèo, cận nghèo là điều kiện để mọi nguồn lực hỗ trợ đến với người dân kịp thời. Đây cũng là động lực để mỗi người dân vươn lên thoát nghèo bền vững, không trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước.
 
Theo báo cáo kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, tính đến cuối năm 2020, toàn tỉnh còn 19.965 hộ thuộc diện nghèo, giảm 5.842 hộ so với cuối năm 2019, chiếm tỷ lệ 5,38%. Trong đó, có 17.185 hộ nghèo là dân tộc thiểu số, giảm 5.193 hộ so với cuối năm 2019, chiếm tỷ lệ 11,14%.
 
Tuy nhiên, toàn tỉnh chỉ có 3/17 huyện, thị xã, thành phố đạt kế hoạch giảm số hộ nghèo đề ra là huyện Kông Chro (giảm 7,24%), huyện Chư Sê (giảm 2,52%) và thị xã Ayun Pa (giảm 1,78%). Về hộ cận nghèo, tính đến cuối năm 2020, toàn tỉnh còn 35.996 hộ (giảm 992 hộ so với cuối năm 2019), trong đó có 28.807 hộ cận nghèo là dân tộc thiểu số (giảm 179 hộ so với cuối năm 2019), chiếm tỷ lệ 9,7%. 
 
ĐINH YẾN
 
.