.
.

Vị trí việc làm và biên chế công chức thay đổi như thế nào từ 20.7?

Thứ Bảy, 04/07/2020, 17:11 [GMT+7]
.

Từ tháng 20.7, Nghị định 62/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và biên chế công chức có hiệu lực. Vì vậy vị trí việc làm công chức được điều chỉnh theo quy định mới.

 

 

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 9 Nghị định 62/2020/NĐ-CP (có hiệu lực từ 20.07.2020) thì có 2 trường hợp điều chỉnh vị trí việc làm công chức trong cơ quan, tổ chức đó là:

- Cơ quan, tổ chức có sự thay đổi một trong các căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị định này. Cụ thể:

+ Thay đổi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan, tổ chức.

+ Thay đổi mức độ phức tạp, tính chất, đặc điểm, quy mô hoạt động; phạm vi, đối tượng phục vụ; quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định của pháp luật chuyên ngành.Cơ quan, tổ chức, đơn vị được bổ sung, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

 - Cơ quan, tổ chức được tổ chức lại theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Còn theo quy định hiện hành hiện nay, Điều 12 Nghị định 36, việc điều chỉnh vị trí việc làm được thực hiện trong các trường hợp sau:

- Cơ quan, tổ chức, đơn vị được bổ sung, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền;

- Cơ quan, tổ chức, đơn vị được tổ chức lại hoặc giải thể theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền;

- Thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp huyện; tình hình phát triển kinh tế, xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, áp dụng khoa học kỹ thuật, đô thị hóa, an ninh trật tự;

- Tính chất, đặc điểm, yêu cầu, mức độ phức tạp, quy mô công việc, phạm vi quản lý, đối tượng phục vụ, quy trình quản lý chuyên môn, nghiệp vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị thay đổi theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền;

- Trang thiết bị, phương tiện làm việc, mức độ hiện đại hóa công sở, ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan, tổ chức, đơn vị thay đổi theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

 

http://https://laodong.vn/cong-doan/vi-tri-viec-lam-va-bien-che-cong-chuc-thay-doi-nhu-the-nao-tu-207-817225.ldo
 

Theo M.Phương (LĐO)
 

.