.
.
(GLO)- Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 2490/UBND-KGVX về triển khai thực hiện chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ về tuyên truyền sử dụng công báo điện tử thay thế công báo in cấp phát miễn phí. 
 
 
Theo đó, UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo hướng dẫn các cơ quan đơn vị địa phương tổ chức tuyên truyền phổ biến tới cấp phường, thị trấn và các đơn vị trực thuộc tập trung sử dụng công báo điện tử trên cổng thông tin điện tử Chính phủ (tại địa chỉ: chinhphu.vn hoặc congbao.chinhphu.vn) và công báo điện tử tỉnh Gia Lai (tại địa chỉ: congbao.gialai.gov.vn). Đồng thời, chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông đảm bảo mạng lưới thông tin liên lạc, đường truyền ổn định, nâng cấp dịch vụ viễn thông để các xã, phường, thị trấn có điều kiện ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp cận thông tin điện tử, sử dụng công báo điện tử thay thế công báo in. 
 
-Cán bộ công chức ứng dụng công nghệ thông tin để sử dụng công báo điện tử thay thế công báo in. Ảnh: Thanh Nhật
Cán bộ công chức ứng dụng công nghệ thông tin để sử dụng công báo điện tử thay thế công báo in. Ảnh: Thanh Nhật
 
UBND tỉnh Gia Lai cũng chỉ đạo Văn phòng UBND tỉnh có trách nhiệm thực hiện việc xuất bản và cập nhật công báo điện tử Gia Lai theo đúng quy định để phục vụ nhu cầu tra cứu, sử dụng của các tổ chức và cá nhân liên quan. 
 
Mặt khác, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, cùng các đơn vị tổ chức tuyên truyền phổ biến tới cấp phường, thị trấn và các đơn vị trực thuộc tập trung sử dụng công báo điện tử trên cổng thông tin điện tử Chính phủ (tại địa chỉ: chinhphu.vn hoặc congbao.chinhphu.vn) và công báo điện tử tỉnh Gia Lai (tại địa chỉ: congbao.gialai.gov.vn) thay thế công báo in, kể từ năm 2019, theo đúng tinh thần chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ. 
 
Thanh Nhật
              
.