.

Thủ tục miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư

Thứ Hai, 26/02/2018, 06:24 [GMT+7]
.
Những người bị phát hiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ bất hợp pháp sẽ bị hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư.
 
 
Năm 2012, Thủ tướng ban hành quyết định số 20 về việc sửa, bổ sung một số điều của quyết định số 174 năm 2008 "Quy định tiêu chuẩn, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư".
 
Quy trình hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư
 
Đối tượng bị hủy bỏ công nhận đạt chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư; bị tước bỏ công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư gồm: người đã được công nhận đạt chuẩn, được phong hoặc được công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư bị phát hiện và xác định là không đủ tiêu chuẩn quy định tại thời điểm được phong hoặc công nhận; người sử dụng văn bằng, chứng chỉ bất hợp pháp hoặc đã bị thu hồi hay tước bằng tiến sĩ thuộc chuyên môn của chức danh giáo sư, phó giáo sư; người đã bị kỷ luật buộc thôi việc; và những người bị tòa án phạt tù giam hoặc án treo kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật.
 
 
Những người sử dụng văn bằng, chứng chỉ bất hợp pháp sẽ bị hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư. Ảnh minh họa
Những người sử dụng văn bằng, chứng chỉ bất hợp pháp sẽ bị hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư. Ảnh minh họa
 
 
Khi có thông tin, Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước phải xác minh những trường hợp trên; sau đó thẩm định và quyết nghị bằng lấy phiếu kín từng trường hợp. Nghị quyết có giá trị thực hiện nếu có ít nhất 2/3 tổng số thành viên Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước tán thành.
 
Chủ tịch Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước căn cứ nghị quyết của hội đồng để ra quyết định hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh, tước bỏ công nhận chức danh giáo sư, phó giáo sư; thông báo cho cơ quan có thẩm quyền quản lý nhà giáo, cho các cơ sở giáo dục đại học và cho người bị hủy bỏ công nhận.
 
Thủ tục miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư
 
Đối tượng miễn nhiệm là người đã được bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư, nhưng không hoàn thành nhiệm vụ được giao theo điều 5 quy định 174; người bị hủy bỏ công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư; người được phong, công nhận hoặc bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư nhưng bị tước bỏ công nhận chức danh này.
 
Về trình tự miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư, đầu tiên trưởng khoa hoặc trưởng bộ môn trực thuộc trường đại học căn cứ ý kiến của bộ môn đề nghị thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học về miễn nhiệm đối với từng giáo sư hoặc phó giáo sư đã được bổ nhiệm chức danh nhưng không hoàn thành nhiệm vụ được giao theo điều 5.
 
Sau đó, hội đồng khoa học của cơ sở giáo dục đại học xem xét đề nghị của trưởng khoa đối với từng trường hợp để đề nghị miễn nhiệm và có ý kiến bằng văn bản gửi thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học.
 
Cuối cùng, thủ trưởng cơ sở giáo dục đại học căn cứ ý kiến của hội đồng khoa học, ra quyết định miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; chấm dứt hợp đồng làm việc hoặc hợp đồng lao động với người đã có quyết định miễn nhiệm, báo cáo thủ trưởng cơ quan chủ quản có thẩm quyền quản lý nhà giáo và Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo.
Dương Tâm (VNE)
.