.
.

Gia Lai: Triển khai Đề án lưu trữ tài liệu điện tử

Thứ Bảy, 25/07/2020, 13:47 [GMT+7]
.

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch số 1362/KH-UBND về triển khai thực ện Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020-2025”.
 

Theo kế hoạch trên, hồ sơ tài liệu được số hóa và lưu trữ ở dạng điện tử đáp ứng yêu cầu khai thác tài liệu điện tử và tích hợp được trên hệ thống cơ sở dữ liệu của sở, ban, ngành, UBND cấp huyện với Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh. Hồ sơ tài liệu giải quyết công việc tại cơ quan, tổ chức của tỉnh được tạo lập ở dạng điện tử phải được quản lý thống nhất, bảo quản an toàn và tổ chức sử dụng có hiệu quả trong các cơ quan nhà nước.

 

Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố hoàn thiện việc số hóa tài liệu lưu trữ cơ sở dữ liệu. Hoàn thành việc tích hợp cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ điện tử từ các cơ quan, tổ chức vào hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ điện tử tại Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh, cũng như từ Trung tâm đưa vào hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu tài liệu lưu trữ điện tử phông lưu trữ Nhà nước.
 

 Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác lưu trữ điện. Ảnh: Thanh Nhật
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác lưu trữ điện. Ảnh: Thanh Nhật


Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố trang bị hạ tầng kỹ thuật, trang-thiết bị đảm bảo đáp ứng vận hành hệ thống quản lý tài liệu lưu trữ điện tử, quy trình nghiệp vụ, tạo lập hồ sơ lưu trữ điện tử. Bố trí công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ điện tử. Xây dựng kế hoạch lưu trữ điện tử phù hợp với mô hình, cơ cấu tổ chức, bộ máy, phù hợp với nhiệm vụ của cơ quan đáp ứng thực hiện các nhiệm vụ lưu trữ điện tử hoàn thành năm 2024 và an toàn thông tin.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị xây dựng tiêu chuẩn vị trí việc làm bộ máy quản lý Nhà nước về văn thư, lưu trữ và sự nghiệp lưu trữ; bộ phận văn thư, lưu trữ tại các cơ quan, đơn vị, địa phương đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ lưu trữ điện tử, hoàn thành năm 2021. Phối hợp triển khai chỉnh lý dứt điểm tài liệu giấy lưu trữ điện tử, hoàn thành năm 2023. Hàng năm tổ chức đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưu trữ đáp ứng tiêu chuẩn, vị trí việc làm. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện kế hoạch...

 THANH NHẬT

 

.