.
.

Quy định mới các loại hợp đồng làm việc của viên chức

Thứ Hai, 02/12/2019, 09:45 [GMT+7]
.
Luật sửa đổi, bổ sung Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức đã chính thức được Quốc hội thông qua. Nội dung nổi bật của Luật này là quy định mới về các loại hợp đồng (HĐ) làm việc của viên chức.
 

 

Từ ngày 1-7-2020, chế độ
Từ ngày 1-7-2020, chế độ "viên chức suốt đời" sẽ chính thức được xóa bỏ
 
Các loại HĐ làm việc của viên chức (theo Luật Cán bộ công chức và Luật Viên chức sửa đổi): HĐ làm việc xác định thời hạn (áp dụng đối với người mới trúng tuyển vào làm viên chức), là HĐ mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của HĐ từ đủ 12 đến 36 tháng; HĐ làm việc không xác định thời hạn (áp dụng đối với viên chức đã ký kết HĐ làm việc trước 1-7-2020; cán bộ, công chức chuyển thành viên chức; viên chức đã thực hiện xong HĐ làm việc xác định thời hạn tại các đơn vị sự nghiệp công lập ở vùng đặc biệt khó khăn) là HĐ mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực HĐ.
 
Vì vậy, kể từ ngày 1-7-2020, tất cả các trường hợp chưa thực hiện HĐ làm việc không xác định thời hạn phải ký kết HĐ xác định thời hạn (trừ các trường hợp trên).
 
Việc quy định mới về các loại HĐ làm việc của viên chức nêu trên cho thấy chế độ "viên chức suốt đời" đã chính thức được xóa bỏ kể từ ngày 1-7-2020.
 
Theo H.Lê (LĐO)
 
.