.
.
(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch số 1618/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Đề án Văn hóa công vụ (VHCV). Mục đích của Đề án là nâng cao VHCV, nêu cao phong cách ứng xử, lề lối làm việc, chuẩn mực đạo đức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, công vụ; đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân, xã hội.
 

 

Công chứng viên tại Phòng Công chứng số 1 (Sở Tư pháp) kiểm tra các loại giấy tờ hợp pháp. Ảnh: Đức Thụy
Công chứng viên tại Phòng Công chứng số 1 (Sở Tư pháp) kiểm tra các loại giấy tờ hợp pháp. Ảnh: Đức Thụy
 
Nội dung chủ yếu của Đề án gồm: Hoàn thiện các quy định, nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị nhằm tạo cơ sở pháp lý để thực hiện hiệu quả về VHCV. Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tăng cường bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về VHCV. Phổ biến các nội dung của VHCV, thái độ làm việc, các chuẩn mực giao tiếp, ứng xử, đạo đức lối sống cho cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của nền công vụ. Cung cấp thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ cao, trên diện rộng cho người dân, tổ chức và doanh nghiệp; niêm yết đầy đủ các thủ tục hành chính tại trụ sở nhằm làm cho hoạt động của cơ quan được minh bạch hơn, phục vụ người dân, tổ chức và doanh nghiệp tốt hơn. Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện VHCV theo chương trình, kế hoạch hàng năm của ngành Nội vụ. Cán bộ, công chức, viên chức có hành vi vi phạm quy định về VHCV tùy theo tính chất, mức độ vi phạm phải chịu hình thức kỷ luật theo quy định. Xử lý nghiêm những hành vi vi phạm, ngăn chặn “tham nhũng vặt”, biểu hiện nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết công việc đối với người dân, tổ chức và doanh nghiệp.
 
Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg ngày 27-12-2018 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 319/QĐ-BNV ngày 18-4-2019 của Bộ Nội vụ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1847/QĐ-TTg và nội dung của Kế hoạch này.
 
HÀ SỰ
 
.