.
.

Gia Lai: Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính

Thứ Sáu, 12/04/2019, 10:10 [GMT+7]
.
(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 715/UBND-NC về việc tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính.
 
 

 

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính (ảnh internet)
Tập trung thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính (ảnh internet)
 
Theo đó, UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Giám đốc các sở; thủ trưởng các ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo, tổ chức tự kiểm tra, rà soát để có kế hoạch chấn chỉnh, khắc phục ngay những hạn chế hoặc những nhiệm vụ cải cách hành chính thực hiện chưa đạt; quán triệt, có kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện nghiêm, hiệu quả chủ đề năm công tác 2019 của tỉnh “Siết chặt kỷ cương hành chính, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu, nâng cao chất lượng tham mưu, phối hợp của các cấp, các ngành” tại đơn vị, địa phương. Tập trung rà soát và đề xuất UBND tỉnh xây dựng, hoàn thiện các quy định về quản lý kinh tế-xã hội của tỉnh nhằm tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thông thoáng, thuận lợi. Tổ chức tốt việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý; chú trọng nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động của bộ phận một cửa các cấp tại địa phương. Rà soát, tổ chức thực hiện đầy đủ các TTHC được giải quyết theo hình thức liên thông (cùng cấp, giữa các cấp chính quyền); triển khai đánh giá việc giải quyết TTHC theo Thông tư số 01/2018/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ.
 
Bên cạnh đó, chủ động cập nhật quyết định công bố TTHC của bộ, ngành Trung ương để kịp thời tham mưu UBND tỉnh công bố theo quy định; rà soát, cập nhật thông tin các TTHC được cung cấp trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công trực tuyến và Trang thông tin điện tử của đơn vị, địa phương; tăng cường công tác rà soát, đánh giá, kiến nghị đơn giản hóa TTHC thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin để triển khai xây dựng chính quyền điện tử; sử dụng phần mềm quản lý, cơ sở dữ liệu dùng chung, bảo đảm thống nhất, đồng bộ và kết nối thông suốt. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp sử dụng các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và các tiện ích trên mạng xã hội Zalo để gửi hồ sơ qua mạng internet, tra cứu tiến độ xử lý hồ sơ, tra cứu thông tin cần thiết, cho ý kiến về mức độ hài lòng, nhắn tin trao đổi trực tiếp mỗi khi có thắc mắc hay cần góp ý nhằm kịp thời hỗ trợ công dân, doanh nghiệp. Tập trung đẩy mạnh cải cách công vụ, công chức theo đúng quy định; siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện việc sắp xếp và kiện toàn tổ chức các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập; đẩy mạnh phân cấp gắn với các chính sách tinh giản biên chế trên cơ sở tổ chức triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại các Chương trình hành động của Chính phủ…
 
HÀ SỰ
 
.