.
.
(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh và Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh vừa ban hành Quy chế phối hợp giai đoạn 2018-2020 nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh trên địa bàn tỉnh.
 
Ảnh minh họa
Ảnh nguồn internet
 
Theo đó, nội dung trọng tâm của quy chế gồm: phối hợp tham gia xây dựng các cơ chế chính sách, tổ chức thực hiện chính sách liên quan đến phụ nữ, trẻ em; hỗ trợ giải quyết việc làm và điều kiện khác nhằm tăng thu nhập, cải thiện đời sống phụ nữ; đảm bảo các quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao phẩm chất, năng lực cho phụ nữ về mọi mặt; tạo điều kiện cho Hội Liên hiệp Phụ nữ tham gia các hoạt động quản lý nhà nước liên quan đến phụ nữ, trẻ em; phối hợp triển khai thực hiện Quyết định số 367/QĐ ngày 2-4-2018 của Thủ tướng Chính phủ về “Tuyên truyền, vận động sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn vì sức khỏe cộng đồng giai đoạn 2017-2020”.
 
Hoàng Ngọc
 
.