.

(GLO)- Nhằm thu thập chính xác thực trạng lao động việc làm, thất nghiệp và biến động qua từng thời kỳ, làm cơ sở hoạch định chính sách việc làm và phát triển nguồn nhân lực phù hợp, UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch số 1169/KH-UBND về thu thập thông tin cung cầu lao động năm 2018 trên địa bàn tỉnh.
 

Các doanh nghiệp phải cung cấp thông tin về nhu cầu sử dụng lao động. Ảnh: T.N
Các doanh nghiệp phải cung cấp thông tin về nhu cầu sử dụng lao động. Ảnh: T.N

Theo đó, thời gian thực hiện thu thập thông tin cung cầu lao động từ trung tuần tháng 6 đến hết tháng 9-2018. Trong đó, đối tượng thu thập thông tin cung lao động là người lao động. Phương pháp là thu thập thông tin ban đầu, cập nhật thông tin biến động của người lao động có tên trong sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý thôn, tổ dân phố và tương đương... Về cầu lao động, đối tượng thu thập là người sử dụng lao động, phương pháp thu thập là trực tiếp phỏng vấn người sử dụng lao động và thông tin ghi chép ban đầu, cập nhật thông tin biến động của người sử dụng lao động có trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện tại địa bàn quản lý...

UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố và phòng Lao động Thương binh và Xã hội triển khai công tác thu thập thông tin. Chuẩn bị nhân lực và phương tiện liên quan để thực hiện, đồng thời kiểm tra, giám sát việc thu thập thông tin thị trường lao động... Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh bố trí điều tra viên để thu thập, cập nhật thông tin biến động của các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Trà Đa và Khu kinh tế cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh.

UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch và chỉ đạo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội, các xã, phường, thị trấn triển khai thu thập thông tin; bố trí điều tra viên để thu thập thông tin, kiểm tra, giám sát việc thu thập thông tin và báo cáo theo quy định. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội có trách nhiệm tham mưu giúp UBND cấp huyện triển khai thực hiện. UBND cấp xã thành lập Tổ công tác thu thập thông tin cung cầu lao động ở cấp xã và triển khai các nhiệm vụ liên quan theo quy định. Các doanh nghiệp trên địa bàn phối hợp với chính quyền địa phương trong việc cung cấp thông tin của doanh nghiệp phục vụ cho việc thu thập, điều tra thu thập thông tin cung cầu lao động...

Thanh Nhật

.