.

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 262/QĐ-UBND về việc giao biên chế công chức, số lượng người làm việc và hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP cho các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh năm 2018.
 

Ảnh: T.N
Ảnh: T.N

Theo đó, tổng biên chế năm 2018 là 31.564 người (giảm 346 người so với năm 2016), trong đó, công chức là 2.929 người (giảm 41 người), viên chức 27.114 người (giảm 269 người) và hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP là 1.521 người (giảm 36 người).

Anh Huy

.