.

Gia Lai: Quy định về luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý

Thứ Tư, 21/03/2018, 14:09 [GMT+7]
.

(GLO)- Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Dương Văn Trang vừa ký ban hành Quy định số 971-QĐ/TU về luân chuyển cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp (Thay thế cho Kế hoạch số 295-KH/TU ngày 27-7-2002 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về luân chuyển cán bộ).

 Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Ảnh: T.N
Lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Ảnh: T.N

 

Theo đó tại Quy định này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai nhấn mạnh mục tiêu nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác cán bộ và luân chuyển cán bộ, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ trong từng giai đoạn. Quy định có 13 điều, trong đó nêu rõ công tác luân chuyển cán bộ là việc cử có thời hạn cán bộ trẻ, có năng lực, triển vọng, trong quy hoạch từ cấp trên xuống cấp dưới và giữa các địa phương, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị, nhằm đào tạo bồi dưỡng, rèn luyện, thử thách cán bộ và làm cơ sở lựa chọn, bố trí, sử dụng cán bộ.

Đối tượng luân chuyển là cán bộ trẻ, có triển vọng phát triển; có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và năng lực công tác tốt, trong quy hoạch của địa phương, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị. Chỉ luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý, không luân chuyển cán bộ làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ (trừ trường hợp nhằm mục đích tăng cường cán bộ cho cơ sở, cho lĩnh vực hoặc địa bàn cần thiết; cán bộ, công chức, viên chức làm việc ở các vị trí phải luân chuyển theo quy định của Trung ương). Điều kiện luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý là cán bộ ấy phải có trong danh sách quy hoạch và kế hoạch luân chuyển, có trình độ và đủ sức khoẻ công tác, còn thời gian công tác ít nhất 2 nhiệm kỳ (10 năm) tính từ thời điểm đi luân chuyển (50 tuổi đối với nam, 45 tuổi đối với nữ)... Đồng thời, không luân chuyển những cán bộ năng lực yếu, uy tín giảm sút, không có triển vọng phát triển; đảng viên đang được tổ chức đảng có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật.

Về các điều khoản thi hành Quy định này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai yêu cầu  các cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc. Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Ban cán sự đảng UBND tỉnh xây dựng chế độ, chính sách cụ thể đối với cán bộ luân chuyển, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến trước khi trình HĐND tỉnh quyết định. Ban tổ chức cấp ủy chủ trì, phối hợp với ủy ban kiểm tra cấp ủy cùng cấp kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy định này, đề xuất ban thường vụ cấp ủy xem xét, biểu dương, khen thưởng đối với những nơi làm tốt và có biện pháp chấn chỉnh, xử lý đối với những tổ chức, cá nhân vi phạm...

Thanh Nhật

.