.
.

Gia Lai: Huy động tổng lực trong xây dựng làng nông thôn mới

Thứ Ba, 16/04/2019, 13:30 [GMT+7]
.
(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 749/UBND-NL về việc triển khai xây dựng làng nông thôn mới (NTM) trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2019.
 
 
Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố xây dựng đề án đầu tư nguồn lực phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững cho các thôn, làng đặc biệt khó khăn của tỉnh giai đoạn 2019-2025; hoàn chỉnh dự thảo báo cáo gửi về UBND tỉnh trước ngày 30-7-2019 để xem xét, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến chỉ đạo. Tổng hợp, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch xây dựng làng NTM trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2019 của các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố; kịp thời báo cáo UBND tỉnh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.
 
 
Ảnh internet
Ảnh internet
 
Các sở, ban, ngành là thành viên Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh cần thực hiện nghiêm túc việc hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương thực hiện xây dựng làng NTM trong đồng bào dân tộc thiểu số đối với các nội dung thuộc phạm vi mình quản lý. Theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện làng NTM tại địa bàn được phân công phụ trách. Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể của tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, động viên, huy động sức mạnh toàn dân và huy động mọi nguồn lực để chung tay góp sức xây dựng làng NTM. Bên cạnh đó, triển khai có hiệu quả các cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng NTM”…
 
Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chương trình xây dựng NTM, đặc biệt trong các thôn, làng đồng bào dân tộc thiểu số để người dân hiểu, đồng tình tham gia xây dựng NTM. Xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện và lồng ghép, huy động các nguồn lực để phấn đấu đạt chuẩn các thôn, làng đã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2019, gửi về Sở Nông nghiệp và PTNT trước ngày 30-4-2019 để tổng hợp, theo dõi. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, ưu tiên phát triển sản xuất; thực hiện lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, dự án khác trên địa bàn để xây dựng làng NTM. Chỉ đạo UBND các xã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện việc kết nghĩa giữa thôn người Kinh với thôn, làng người dân tộc thiểu số; giữa hộ người Kinh với hộ người dân tộc thiểu số trên địa bàn để giúp nhau phát triển sản xuất, nâng cao đời sống gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc…
 
HÀ SỰ
 
.