.
.

Tạo điều kiện thuận lợi để báo chí,văn nghệ sĩ và trí thức hoạt động(*)

Thứ Ba, 12/02/2019, 06:44 [GMT+7]
.
(GLO)- Lời Tòa soạn: Tại buổi gặp mặt đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ và phóng viên báo chí nhân dịp đầu Xuân Kỷ Hợi 2019, đồng chí Dương Văn Trang-Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Gia Lai đã có bài phát biểu quan trọng. Báo Gia Lai Điện tử trích đăng bài phát biểu này.
 
 
...Trong năm vừa qua, đội ngũ văn nghệ sĩ, nhà báo, phóng viên và đội ngũ trí thức tỉnh nhà đã nỗ lực, tích cực thực hiện các chức trách, nhiệm vụ được giao.Các cơ quan báo chí của tỉnh đã làm tốt chức năng tuyên truyền, góp phần định hướng dư luận xã hội, phản ánh kịp thời các sự kiện, vấn đề thời sự trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương. Cùng với báo chí, hoạt động lĩnh vực văn học nghệ thuật thu được nhiều kết quả khả quan, ghi dấu những sáng tạo và dấu ấn quan trọng. Đội ngũ trí thức của tỉnh ngày càng phát triển về số lượng và nâng lên về chất lượng, toàn tỉnh hiện có 23 tiến sĩ, 1.196 thạc sĩ, góp phần xây dựng tỉnh nhà phát triển nhanh, bền vững, từng bước xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống của nhân dân. Qua nghiên cứu và hoạt động thực tiễn, đội ngũ trí thức của tỉnh đã cung cấp nhiều luận cứ khoa học làm cơ sở cho việc hoạch định chính sách phát triển kinh tế-xã hội địa phương. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi xin biểu dương, ghi nhận những đóng góp của anh chị em văn nghệ sĩ, nhà báo, phóng viên và đội ngũ trí thức trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua.
 
 
 Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: M.T
Bí thư Tỉnh ủy Dương Văn Trang phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: M.T
 
Năm 2019 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ chính trị Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đề ra. Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có những diễn biến mới, tình hình trong nước bên cạnh những thuận lợi cơ bản vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức đan xen, đòi hỏi Đảng bộ, nhân dân và lực lượng vũ trang toàn tỉnh phải nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.
 
Từ thực tế đó, tôi mong muốn và đề nghị: Đội ngũ báo chí trên địa bàn tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền. Trong đó, tập trung tuyên truyền nghị quyết đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, làm cho các quan điểm, chủ trương, đường lối của Trung ương, của tỉnh thấm sâu vào nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, tạo nên sự thống nhất cao trong toàn Đảng, sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân. Kịp thời phát hiện, biểu dương các điển hình tiên tiến, phê phán những biểu hiện tiêu cực trong đời sống xã hội. Đội ngũ trí thức của tỉnh tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần độc lập, sáng tạo, tự chủ, có nhiều công trình, đề tài nghiên cứu có giá trị cao, ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn đời sống, nhất là ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp; tích cực chủ động tư vấn, phản biện các chủ trương, chính sách, quy hoạch, chương trình dự án, đề án lớn của tỉnh, tạo cơ sở khoa học phục vụ việc quy hoạch, định hướng chính sách phát triển tỉnh nhà. Hoạt động sáng tác văn học nghệ thuật của anh, chị em nghệ sĩ cần chú trọng chuyển sang sáng tạo theo chiều sâu, theo chuyên đề; khuyến khích các nhân tố tích cực, hướng thiện, khoan dung; phê phán cái xấu, cái ác, cái tiêu cực... Trong điều kiện mới, xuất hiện nhiều nhân tố mới, cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 tác động sâu sắc đến mọi mặt đời sống xã hội. Do đó, đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức, phóng viên báo chí phải tiên phong trong bắt nhịp với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.
 
Nhân đây, tôi cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp chặt chẽ với phóng viên, báo chí để kịp thời thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các dự án phát triển của ngành, địa phương, quảng bá hoạt động, hình ảnh của các cấp, các ngành để có sự đồng thuận và ủng hộ tích cực của người dân. Đồng thời, thay đổi nhận thức, cách nhìn nhận về vai trò, vị trí của báo chí, văn nghệ sĩ và đội ngũ trí thức trên địa bàn, tạo điều kiện thuận lợi để báo chí, văn nghệ sĩ và đội ngũ trí thức hoạt động ngày càng có hiệu quả hơn, góp phần xây dựng tỉnh Gia Lai phát triển nhanh và bền vững.
 
Trong thời gian qua, tỉnh đã luôn quan tâm, trân trọng lắng nghe với tinh thần cầu thị những đóng góp mang tính xây dựng của anh, chị, em văn nghệ sĩ, nhà báo, phóng viên và đội ngũ trí thức trên địa bàn tỉnh. Tôi hy vọng rằng, trong thời gian tới, tỉnh tiếp tục được đón nhận những cống hiến, đóng góp của đội ngũ văn nghệ sĩ, trí thức, phóng viên báo chí cho sự phát triển mọi mặt của tỉnh nhà...
 
 
 
--------
(*) Đầu đề do Báo Gia Lai đặt.
 
.