.

(GLO)- Sáng 2-1-2018, tại Hội trường 10-8, Thị ủy Ayun Pa đã tổ chức lễ chào cờ đầu năm, đồng thời tổ chức buổi lễ đăng ký quyết tâm đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018.
 

Ảnh: Bích Hương
Ảnh: Bích Hương

Sau nghi lễ chào cờ, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy-Mai Thế Phụng thay mặt Ban Thường vụ Thị ủy trình bày những nội dung cốt lõi về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, khẳng định tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại; đạo đức Hồ Chí Minh được thể hiện sinh động qua chính tấm gương đạo đức của Người, trong mỗi hành động, lời nói, cử chỉ, việc làm và sinh hoạt hằng ngày; phong cách Hồ Chí Minh phản ánh những giá trị cốt lõi trong tư tưởng, đạo đức của Người, được thể hiện trong công việc, ứng xử, gần gũi và tự nhiên, có sức thu hút, cảm hóa kỳ diệu.

Ngoài ra đồng chí Mai Thế Phụng còn đánh giá tóm tắt quá trình thực hiện theo gương Bác của cán bộ, đảng viên tại thị xã sau 1 năm thực hiện, những mặt đạt được và những mặt cần có hướng khắc phục thời gian tới. Sau đó, các đồng chí Bí thư của 44 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Thị ủy đã lên ký vào Sổ Quyết tâm thực hiện tốt Kế hoạch “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018 trước sự chứng kiến của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy.

Đây là công tác thường niên được Thị ủy Ayun Pa phát động, thể hiện quyết tâm của mọi cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thị xã lấy tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh làm kim chỉ nan hành động và nêu gương trong công việc cũng như trong cuộc sống.

Bích Hương

.