.
.

Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương làm việc với Thành ủy Pleiku

Thứ Năm, 22/09/2022, 09:24 [GMT+7]
.
(GLO)- Chiều 21-9,  Đoàn công tác của Ban Tổ chức Trung ương do đồng chí Nguyễn Thanh Bình-Vụ trưởng Vụ Tổ chức, Điều lệ, Ban Tổ chức Trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Thành ủy Pleiku về các nội dung: sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tình hình thực hiện Hướng dẫn số 37-HD/BTCTW ngày 4-8-2015 của Ban tổ chức Trung ương về một số nội dung tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội.
 
 
Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku đã triển khai, cụ thể hóa các văn bản, quy định của Trung ương về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thành phố, triển khai đảm bảo nghiêm túc, chặt chẽ, đúng định hướng, gắn đổi mới tổ chức bộ máy với đổi mới phương thức lãnh đạo, tinh giản biên chế; cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ hiện nay. Việc rà soát chức năng, nhiệm vụ, sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức của cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị trên cơ sở các quy định và hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương, của tỉnh.
 
Thực hiện tốt công tác quản lý và sử dụng biên chế công chức, viên chức; kiên trì chủ trương thực hiện tinh giản biên chế cán bộ, công chức, viên chức, bảo đảm về cơ bản không tăng tổng biên chế của các cơ quan, đơn vị so với biên chế được giao của năm 2015. Các cơ quan, đơn vị sử dụng biên chế phù hợp, hiệu quả; xây dựng, bố trí sắp xếp đội ngũ công chức, viên chức theo vị trí việc làm, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ được giao, đồng thời phát huy được năng lực của cán bộ trong công việc.
 
Trong giai đoạn 5 năm triển khai thực Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương, thành phố đã giảm được 2 cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị, giảm 6 đơn vị sự nghiệp, giảm 1 đơn vị hành chính cấp xã, giảm 79 thôn làng, tổ dân phố, giảm 7 cấp phó trong các cơ quan cấp thành phố; tỷ lệ tinh giản biên chế luôn đảm bảo theo yêu cầu đặt ra.
 
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Bá Bính
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Bá Bính
 
Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku đã thực hiện nghiêm túc, đầy đủ quy trình công tác tuyển dụng theo hướng dẫn Hướng dẫn số 37-HD/BTCTW của Ban tổ chức Trung ương. Trong giai đoạn từ tháng 8-2015 đến ngày 30-6-2022, Thành ủy Pleiku đã được phê duyệt tuyển dụng 5 công chức, 2 viên chức. Các công chức, viên thức được tuyển dụng bố trí phù hợp với trình độ chuyên môn được đào tạo, đáp ứng nhu cầu, khối lượng công việc và tình hình thực tế tại địa phương, cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
 
Tại buổi làm việc, Thành ủy Pleiku đã giải trình các vấn đề mà đoàn công tác đặt ra như: Những hiệu quả cũng như bất cập trong việc thực hiện tinh giản biên chế, sắp xếp bộ máy tổ chức; quá trình thực hiện nhất thể hóa các chức danh ở thôn, làng và tổ dân phố. Đồng thời, kiến nghị Trung ương xem xét có chính sách phù hợp với những người tình nguyện xin nghỉ hưu trước tuổi và không thuộc các trường hợp quy định tại Điều 6 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ; đề  xuất cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu bổ sung biên chế cho thành phố theo tương đồng với các đô thị loại I trong khu vực. Cùng với đó, bổ sung số lượng người làm việc cho ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố đảm bảo tối thiểu cho công tác dạy học; đề nghị Quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cần quy định cụ thể hơn về độ tuổi của các chức danh Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành để tạo thuận lợi trong công tác bố trí, sắp xếp cán bộ, công chức cơ quan Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.
 
Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thanh Bình-Vụ trưởng Vụ Tổ chức, Điều lệ, Ban Tổ chức Trung ương đánh giá cao kết quả đạt được của Thành ủy Pleiku trong triển khai, thực hiện Nghị quyết. Đồng thời, ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của Thành ủy để tổng hợp, báo cáo Bộ Chính trị.
 
BÁ BÍNH
 
 
 
.