.
.

Nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án tham nhũng, kinh tế

Thứ Năm, 09/12/2021, 12:04 [GMT+7]
.

(GLO)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai vừa ban hành Kế hoạch số 56-KH/TU thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 2-6-2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

 

Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, người đứng đầu các cấp đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; xác định đây là nhiệm vụ xuyên suốt trong quá trình thực hiện công tác phòng-chống tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường trách nhiệm và hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Nâng cao hiệu quả công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong công tác đấu tranh phòng-chống tham nhũng, tiêu cực theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI (nhiệm kỳ 2020-2025).  

Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn; các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các sở, ban, ngành tỉnh căn cứ Chỉ thị số 04-CT/TW và kế hoạch này tổ chức quán triệt, xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, tình hình thực tế của cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương để thực hiện nghiêm, có hiệu quả việc thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Định kỳ hàng năm báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết quả thực hiện để theo dõi, chỉ đạo.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy định hướng công tác tuyên truyền; tổ chức quán triệt, phổ biến các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng-chống tham nhũng, tiêu cực; công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy đưa nội dung kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện kế hoạch này vào chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm. Ban cán sự Đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tư pháp tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến nội dung Chỉ thị số 04-CT/TW và kế hoạch này nhằm tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, nhất là trong hệ thống thi hành án dân sự. Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh chỉ đạo Cục Thi hành án dân sự tỉnh thường xuyên rà soát các vụ việc thi hành án liên quan đến tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, nhất là các vụ án do Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, giao Ban Nội chính Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc để tổ chức thi hành hiệu quả thu hồi tài sản trong giai đoạn thi hành án.

Kiểm soát chặt chẽ công tác xác minh điều kiện thi hành án, xử lý tài sản kê biên, phong tỏa, công tác thẩm định giá, bán đấu giá tài sản thi hành án theo đúng quy định của pháp luật. Thanh tra tỉnh kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước thuộc thẩm quyền quản lý của chính quyền địa phương để phục vụ công tác thu hồi tài sản tham nhũng. Đảng ủy Công an tỉnh, Ban cán sự Đảng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ban cán sự Đảng Tòa án nhân dân tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường trách nhiệm và hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW và kế hoạch này; định kỳ tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết quả thực hiện để theo dõi, chỉ đạo.

 

HÀ SỰ
 

.