.
.

Gia Lai: Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác khí tượng thủy văn

Thứ Năm, 09/12/2021, 15:58 [GMT+7]
.

(GLO)- Ngày 7-12, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã ban hành Kế hoạch số 57-KH/TU về việc thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Kế hoạch được ban hành nhằm quán triệt sâu sắc và thực hiện hiệu quả nội dung Chỉ thị số 10-CT/TW đến các cấp ủy nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn tỉnh về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác khí tượng thủy văn trong tình hình hiện nay. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội trong tỉnh; xác định công tác khí tượng thủy văn là nhiệm vụ quan trọng, là trách nhiệm của từng thành viên trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở và toàn xã hội; thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn phải được xác định là cơ sở quan trọng trong quá trình xây dựng và thực hiện các quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh và phục vụ đời sống của Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

 

Ông Nguyễn Văn Huấn-Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Dự báo (Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên) theo dõi diễn biến thời tiết. Ảnh: Nguyễn Diệp
Ông Nguyễn Văn Huấn-Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Dự báo (Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Tây Nguyên) theo dõi diễn biến thời tiết. Ảnh: Nguyễn Diệp


Theo đó, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW phải được thực hiện đồng bộ, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương; phân công nhiệm vụ cụ thể cho đơn vị, địa phương, xác định vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các ngành trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện về công tác khí tượng thủy văn. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động; xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ theo nội dung Chỉ thị số 10-CT/TW trên địa bàn tỉnh phù hợp với đặc điểm, điều kiện của từng ngành, lĩnh vực, địa phương.

Kế hoạch đặt ra 6 nhiệm vụ, giải pháp, gồm: tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy về công tác tuyên truyền đối với công tác khí tượng, thủy văn; nâng cao năng lực, chất lượng dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn, giám sát biến đổi khí hậu; hoàn thiện và thực hiện pháp luật về khí tượng thủy văn; nâng cao năng lực quản lý của Nhà nước về công tác khí tượng thủy văn gắn với đổi mới phương thức hoạt động hiệu quả; phát huy vai trò, trách nhiệm của các cơ quan đối và nâng cao hiệu quả hợp tác trong lĩnh vực khí tượng thủy văn.

 

KIỀU PHAN  

 

.