.
.

Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc

Thứ Ba, 16/02/2021, 06:51 [GMT+7]
.

(GLO)- Sau gần 8 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thành công rực rỡ. 100% đại biểu đồng ý thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể và thông qua 12 định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030, 6 nhiệm vụ trọng tâm và 3 đột phá chiến lược.


 

 Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. Ảnh: Anh Huy
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. Ảnh: Anh Huy


Trong bài phát biểu bế mạc Đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định: “Đến giờ phút này, chúng ta có thể vui mừng báo cáo với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân rằng: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam đã thành công tốt đẹp!”. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng nêu rõ, thành công rất tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành một nước phát triển, có thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

 

Phấn khởi trước thành công của Đại hội, nhiều đại biểu đã bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa mới, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân sẽ thực hiện thắng lợi mục tiêu, đưa đất nước ngày càng phát triển nhanh, bền vững, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

 

Đại hội đã biểu quyết với 100% đại biểu đồng ý thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với mục tiêu tổng quát: Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố, tăng cường niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu đến giữa thế kỷ XXI nước ta trở thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị: Ngay sau Đại hội, tất cả các cấp ủy, tổ chức Đảng cần tập trung làm tốt việc phổ biến, tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân về kết quả Đại hội; nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Nghị quyết và các văn kiện Đại hội; khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động, phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng, tinh thần đổi mới sáng tạo, vượt qua khó khăn, thách thức để sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống.

Đề cập về vấn đề này, đại biểu Bùi Văn Cường-Bí thư Tỉnh ủy Đak Lak-cho biết sẽ tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh công tác quản lý, bảo vệ rừng, tích cực trồng rừng, kể cả rừng sản xuất. Cùng với đó là đẩy mạnh việc kiểm tra, giám sát nhằm gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng. Theo Bí thư Tỉnh ủy Đak Lak, nếu cán bộ địa phương để xảy ra tình trạng xây nhà trên đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp hay chuyển đổi đất không đúng mục đích hoặc phá rừng thì sẽ xử lý nghiêm.

Trao đổi với P.V, đại biểu Nguyễn Văn Hòa (đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum) thông tin: Tỉnh đang tiếp tục triển khai 3 khâu đột phá đó là: phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với chế biến; chỉnh trang đô thị, phát triển khu, cụm công nghiệp theo hướng hiện đại; cải cách hành chính, tăng cường thu hút đầu tư. “Sau Đại hội, chúng tôi sẽ triển khai để sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống với tinh thần “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới và phát triển” nhằm nâng cao đời sống của Nhân dân trên địa bàn”-đại biểu Nguyễn Văn Hòa nói.

 

 
 
* Đại biểu Nguyễn Hồng Hà-Bí thư Huyện ủy Chư Sê: Tại Đại hội, số lượng đại biểu đề nghị đồng chí Tổng Bí thư tái đắc cử nhiệm kỳ thứ 3 gần như tuyệt đối. Theo cảm nhận của tôi, việc đồng chí Tổng Bí thư tái đắc cử phù hợp với nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân cả nước cùng niềm tin đất nước ta tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là công tác phòng-chống tham nhũng sẽ được làm tốt hơn.

 
 

* Đại biểu Hồ Phước Thành-Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư: Tôi rất quan tâm đến 3 khâu đột phá chiến lược. Theo tôi, thể chế rất quan trọng trong việc tổ chức thực hiện tốt hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, công bằng cho mọi thành phần kinh tế, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo. Về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, ngoài việc hoàn thiện kết cấu hạ tầng cứng, tôi đặc biệt ấn tượng với việc từng bước phát triển kinh tế số, xã hội số. Đây là cái mới, là hưng đi đúng, đi tắt, đón đầu để kịp với các nước phát triển.
 


ANH HUY

 

.