.
.
(GLO)- Đại hội chi bộ khối Đảng huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai diễn ra ngày 24-2, với sự tham dự của 28 đảng viên tham gia sinh hoạt tại 5 tổ đảng.
 
 
Toàn cảnh Đại hội Chi bộ khối Đảng huyện Đak Đoa. Ảnh: Thanh Nhật
Toàn cảnh Đại hội Chi bộ khối Đảng huyện Đak Đoa. Ảnh: Thanh Nhật
 
Trong nhiệm kỳ 2015-2020, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Huyện ủy, Chi bộ đã phát huy vai trò lãnh đạo đoàn kết thống nhất, đề cao trách nhiệm của tổ chức Đảng và đảng viên, nhiệm vụ của cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc cho Huyện ủy, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đak Đoa lãnh đạo toàn diện về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, kinh tế-xã hội và quốc phòng-an ninh huyện nhà. Chi bộ bám sát chủ trương, Nghị quyết của cấp trên, cụ thể hóa nhiệm vụ sát với tình hình thực tiễn. Đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Chi bộ đoàn kết thống nhất trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra. Chi bộ quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt và công tác phát triển đảng viên, trong nhiệm kỳ đã kết nạp 5 đảng viên, vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Công tác kiểm tra, giám sát, phân loại, đánh giá tổ chức đảng và đảng viên được thực hiện nghiêm túc. Hàng năm, Chi bộ có 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ, Chi bộ có 21 lượt đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó có 2 đảng viên được khen thưởng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền...
 
Đảng viên biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. Ảnh: Thanh Nhật
Đảng viên biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. Ảnh: Thanh Nhật
 
Tại Đại hội, các đại biểu đã thông qua Nghị quyết của Chi bộ khối Đảng nhiệm kỳ 2020-2025. Nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt của Chi bộ. Lãnh đạo đảng viên, công chức, người lao động trong cơ quan phát huy vai trò trách nhiệm ra sức phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, làm tốt công tác tham mưu, giúp việc cho Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và các nhiệm vụ chuyên môn. Chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII). Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, ý thức tổ chức kỷ luật và xây dựng tính chủ động sáng tạo trong công tác. Phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên, quần chúng tham gia học tập và thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Xây dựng các tổ chức đoàn thể vững mạnh, phấn đấu cơ quan đạt danh hiệu “Công sở văn hóa”; hàng năm, Chi bộ được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ... 
 
Đại hội đã bầu ra Chi ủy khoá XVI gồm 5 đồng chí, Chi ủy khoá mới bọp phiên thứ nhất bầu ông Nguyễn Trường Sinh-Huyện ủy viên, Phó Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy giữ chức Bí thư Chi bộ khối Đảng  huyện Đak Đoa khoá XVI (nhiệm kỳ 2020-2025). 
 
Thanh Nhật
                                                                            
.