.
.

Chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng:

Một số vấn đề về công tác tổ chức đại hội chi bộ, Đảng bộ cơ sở

Thứ Tư, 01/01/2020, 16:27 [GMT+7]
.

(GLO)- Ngày 30-5-2019, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Ngay sau đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã quán triệt đến các cấp ủy, tổ chức Đảng nội dung của chỉ thị này, đồng thời ban hành Kế hoạch số 248-KH/TU, ngày 9-8-2019 về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, trong đó nêu rõ thời gian đại hội các cấp.

 

 

 

Toàn tỉnh Gia Lai có 3.322 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở thì đến cuối tháng 12-2019 đã có 2.659 chi bộ tiến hành đại hội nhiệm kỳ 2020-2023, chiếm 80%. Nhìn chung, đại hội các chi bộ được chuẩn bị, tổ chức chu đáo, đảm bảo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương và cấp ủy cấp trên trực tiếp. Đại hội đã tập trung vào những vấn đề bức xúc, những việc làm được, chưa làm được ở cơ sở, đề ra các giải pháp nhằm giúp chi ủy, chi bộ xây dựng phương hướng phù hợp, sát với tình hình nhiệm vụ của địa phương, cơ quan, đơn vị mình trong nhiệm kỳ tới. Công tác chuẩn bị nhân sự, điều hành đại hội được tiến hành nghiêm túc, chặt chẽ, đúng sự chỉ đạo của cấp ủy cấp trên và kế hoạch tổ chức thực hiện của từng chi bộ. Chất lượng, số lượng, cơ cấu cấp ủy hợp lý, tỷ lệ nữ, tỷ lệ dân tộc thiểu số cơ bản đảm bảo theo quy định, phù hợp với tình hình cụ thể của địa phương, đơn vị. Trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị của đội ngũ cấp ủy viên ngày càng được nâng lên, đảm bảo đúng tiêu chuẩn, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng trong giai đoạn hiện nay. Việc bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ cấp trên đều đúng quy trình, nguyên tắc, đúng Quy chế bầu cử trong Đảng; đảm bảo cơ cấu, tỷ lệ và số lượng đại biểu; hầu hết các đại hội đều bầu một lần đủ số lượng, tỷ lệ phiếu trúng cử cao và đúng với phương án nhân sự đã chuẩn bị. Công tác tuyên truyền trước, trong đại hội thu hút sự quan tâm theo dõi của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, tạo không khí thi đua sôi nổi chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội XIII của Đảng.

 

  Các chi bộ thuộc Đảng bộ Báo Gia Lai tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2022. Ảnh: Đ.T
Các chi bộ thuộc Đảng bộ Báo Gia Lai tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2022. Ảnh: Đ.T

 Tuy nhiên, báo cáo chính trị của một số đơn vị còn dài, nội dung trùng lắp, chưa đánh giá sâu việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nhất là việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra và việc nêu gương của cán bộ, đảng viên. Báo cáo chưa kiểm điểm sâu sắc sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của nhiệm kỳ trước. Một số chi bộ dành phần lớn thời gian cho công tác bầu cử ban chấp hành, xem nhẹ việc tham gia thảo luận các văn kiện trình đại hội. Việc gợi ý thảo luận của một số chi bộ chưa hướng vào trọng tâm những mục tiêu, chỉ tiêu lớn và giải pháp để thực hiện những mục tiêu đã đề ra, do đó một số ý kiến chưa đi sâu nghiên cứu các biện pháp, giải pháp phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, đơn vị; nhiều tham luận dài dòng, chung chung. Trong đại hội ít dành thời gian cho thảo luận mà chủ yếu là biểu quyết thông qua. Công tác điều hành của đoàn chủ tịch ở một số chi bộ còn bị động, lúng túng, làm kéo dài thời gian, nhất là trong việc hướng dẫn công tác nhân sự và bầu cử. Việc trang trí ở đại hội của một vài tổ chức Đảng còn chưa đúng với hướng dẫn của cấp trên.

Từ tháng 1-2020 sẽ tiến hành đại hội các tổ chức cơ sở Đảng. Trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội, các tổ chức cơ sở Đảng cần quan tâm đến những vấn đề sau:

Tổ chức triển khai, quán triệt sâu sắc về ý nghĩa, yêu cầu, nội dung Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 248-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hướng dẫn số 26-HD/BTCTW, ngày 18-10-2019 của Ban Tổ chức Trung ương và Hướng dẫn số 02-HD/BTCTU, ngày 18-11-2019 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy “Một số nội dung về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng” và hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, tạo sự thống nhất trong cán bộ, đảng viên, trước hết là cấp ủy các cấp và cán bộ chủ chốt, nhất là những vấn đề mới.

Xây dựng các kế hoạch, hướng dẫn, thể chế hóa, cụ thể hóa quy định, hướng dẫn của Trung ương sát hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là về công tác chuẩn bị nhân sự đại hội tổ chức cơ sở Đảng, gắn với việc chuẩn bị nhân sự bầu cử HĐND, UBND các cấp nhiệm kỳ mới. Đồng thời, tăng cường hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau đại hội; đặc biệt coi trọng việc đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, thiết thực lập thành tích chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Công tác chuẩn bị văn kiện phải chặt chẽ. Báo cáo chính trị cần được chuẩn bị chu đáo, ngắn gọn, súc tích; nội dung phải sát hợp với đặc điểm, tình hình thực tiễn của địa phương và cần nêu rõ những phương hướng, giải pháp cụ thể để phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng hệ thống chính trị. Trong đại hội cần dành thời gian thỏa đáng để đại biểu thảo luận đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện (kể cả các dự thảo văn kiện của cấp trên).

Công tác chuẩn bị nhân sự phải thực hiện công khai, dân chủ, đúng nguyên tắc, quy trình, quy định, thủ tục, không được chủ quan, xem nhẹ bất kỳ khâu nào; cấp ủy khóa mới phải đảm bảo có đủ tiêu chuẩn, cơ cấu hợp lý. Việc bầu cử trong đại hội phải thực hiện đúng quy định của Quy chế bầu cử trong Đảng và hướng dẫn của cấp ủy cấp trên. Cần mở rộng dân chủ hơn trong công tác bầu cử và dành thời gian nhất định để đại biểu tham gia ý kiến về nhân sự trình đại hội. Về đoàn chủ tịch, ban thẩm tra tư cách đại biểu, ban kiểm phiếu... phải là những người có khả năng, trình độ, am hiểu các quy định của Đảng; trung thực, nhạy bén, năng động, am hiểu quy trình, nguyên tắc, thủ tục để đảm bảo điều hành đại hội đúng quy trình, đúng nội dung và đạt kết quả tốt.

Chủ động hơn trong công tác chuẩn bị nội dung, chương trình đại hội. Trong quá trình điều hành đại hội phải hết sức nhạy bén để giải quyết những vấn đề phát sinh theo đúng quy chế, quy định và hướng dẫn của cấp trên. Đồng thời, phải quan tâm tổ chức, kiểm tra chu đáo các khâu liên quan đến đại hội.

 

NGUYỄN HUY CHÂU
Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy

 

.