.
.

Gia Lai: Ban hành 11.550 cuốn Sổ tay các quy định của Đảng

Thứ Ba, 05/11/2019, 13:26 [GMT+7]
.
(GLO)- Tỉnh ủy Gia Lai vừa ban hành Sổ tay “Các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp” với số lượng 11.550 cuốn.
 
 
 
 
 
Ảnh nguồn: tinhuygialai.org.vn
Ảnh nguồn: tinhuygialai.org.vn
 
 
Nội dung của Sổ tay gồm: Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 7-6-2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19-12-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25-10-2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; Quy định số 11-QĐi/TW, ngày 18-2-2019 của Bộ Chính trị khóa XII về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân; Quy định số 1614-QĐ/TU, ngày 3-9-2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và cán bộ lãnh đạo các ngành, các cấp và nhận diện 82 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.
 
THANH HƯƠNG
 
 
.