.
.

374 đại biểu tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX

Thứ Sáu, 20/09/2019, 15:24 [GMT+7]
.

Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam đã tiến hành hiệp thương cử 374 đại biểu tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX. 


Sáng 20/9, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII Nguyễn Hữu Dũng đã trình bày Tờ trình về công tác hiệp thương số lượng, cơ cấu thành phần Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024.
 

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII Nguyễn Hữu Dũng
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII Nguyễn Hữu Dũng


 

Theo đó số lượng Ủy viên Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024 gồm 385 đại biểu. Đại hội đã hiệp thương cử 374 đại biểu tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Ngay sau khi kết thúc phần hiệp thương, 374 đại biểu tham gia Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024 đã tiến hành họp Hội nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ nhất.


 

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII Ngô Sách Thực trình bày tờ trình sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam.
Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa VIII Ngô Sách Thực trình bày tờ trình sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam.Trước đó, các đại biểu đã tiến hành thảo luận và thông qua Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024. Thay mặt Đoàn Chủ tịch, ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trình bày tờ trình sửa đổi Điều lệ MTTQ Việt Nam. Điều lệ MTTQ Việt Nam hiện hành do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII MTTQ Việt Nam thông qua.

Qua 5 năm thực hiện Điều lệ, tổ chức và hoạt động của MTTQ Việt Nam tiếp tục có những  bước phát triển. Vai trò của Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các thành viên được thể hiện ngày càng rõ nét.

Uỷ ban MTTQ các cấp đã từng bước tăng cường tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường mối quan hệ với cơ quan Nhà nước, nâng cao chất lượng phối hợp và thống nhất hành động với các tổ chức thành viên ở từng cấp bằng các quy chế phối hợp công tác, góp phần nâng cao chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước.

Chất lượng công tác đối ngoại nhân dân; phát huy quyền làm chủ của nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; không ngừng hoàn thiện cơ chế hoạt động; phát huy vai trò của Hội đồng tư vấn Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp; công tác thi đua khen thưởng trong hệ thống Mặt trận tiếp tục được mở rộng và có tác động tốt đến các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và các mặt công tác khác của MTTQ Việt Nam.


 

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX.
Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX.Tuy nhiên, trước yêu cầu đổi mới toàn diện công tác Mặt trận nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, đáp ứng tốt hơn nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ MTTQ Việt Nam hiện hành là hết sức cần thiết.

Sau khi thảo luận, các đại biểu đã biểu quyết nhất trí thông qua Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa IX.

 

Trần Khánh-Thanh Hà/VOV.VN

.