.
.

Xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Thứ Năm, 18/07/2019, 13:41 [GMT+7]
.
(GLO)- Lời Tòa soạn: Thời gian qua, MTTQ Việt Nam các cấp đã triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước và cuộc vận động, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững quốc phòng-an ninh, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nhân đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ X (nhiệm kỳ 2019-2024), phóng viên Báo Gia Lai Điện tử có cuộc phỏng vấn ông Hồ Văn Điềm-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.
 
 
 

 

Đại biểu DTTS 5 tỉnh Tây Nguyên chụp ảnh lưu niệm với đồng chí Nguyễn Thiện Nhân-Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (nay là Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh) và lãnh đạo tỉnh Gia Lai trước bia khắc Thư Bác Hồ gửi Đại hội các DTTS miền Nam tại Pleiku (19-4-1946) ở Quảng trường Đại Đoàn Kết ngày 9-8-2016. Ảnh: Đức Thụy
Đại biểu DTTS 5 tỉnh Tây Nguyên chụp ảnh lưu niệm với đồng chí Nguyễn Thiện Nhân-Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam (nay là Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh) và lãnh đạo tỉnh Gia Lai trước bia khắc Thư Bác Hồ gửi Đại hội các DTTS miền Nam tại Pleiku (19-4-1946) ở Quảng trường Đại Đoàn Kết ngày 9-8-2016. Ảnh: Đức Thụy
 
 
* P.V: Xin ông cho biết những kết quả tiêu biểu qua thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2014-2019?
 
Ông Hồ Văn Điềm.
Ông Hồ Văn Điềm.
- Ông HỒ VĂN ĐIỀM: Trong nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ các cấp trong tỉnh luôn bám sát Nghị quyết Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ IX và các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh để triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, cùng các phong trào thi đua yêu nước do MTTQ chủ trì và phát động. Đồng thời, tăng cường tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.
 
Mặt trận các cấp trong tỉnh đã đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đẩy mạnh tuyên truyền vận động giúp nhân dân hiểu và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước được triển khai có trọng tâm, trọng điểm, khơi dậy tinh thần thi đua, lao động sáng tạo của nhân dân và sự chung sức của cả cộng đồng tham gia phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Công tác giám sát và phản biện xã hội, vận động nhân dân phát huy dân chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị được quan tâm. Công tác dân tộc và tôn giáo, các hoạt động đối ngoại nhân dân cũng được triển khai một cách phong phú, đa dạng. Đặc biệt, chú trọng xây dựng lực lượng nòng cốt là già làng, người uy tín tiêu biểu trong cộng đồng dân cư, chức sắc, chức việc các tôn giáo để vận động tín đồ sống tốt đời-đẹp đạo.
 
Cùng với đó, tổ chức và hoạt động của Mặt trận các cấp luôn đảm bảo sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự hướng dẫn, triển khai của MTTQ Việt Nam cấp trên. Công tác phối hợp với chính quyền, mở rộng và tăng cường phối hợp thống nhất hành động với các tổ chức thành viên thường xuyên được quan tâm. Các hoạt động được hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư; đa dạng hóa hình thức tập hợp, vận động toàn dân thực hiện thắng lợi các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết của Tỉnh ủy, nghị quyết và chương trình hành động mà Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ IX đề ra.
 
* P.V: Ông có thể giới thiệu đôi nét về công tác nhân sự tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ X?
 
- Ông HỒ VĂN ĐIỀM: Việc xây dựng nội dung văn kiện và đề án nhân sự Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2019-2024) thực hiện theo Điều lệ MTTQ Việt Nam khóa VIII, Chỉ thị số 17-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX (nhiệm kỳ 2019-2024), cùng các văn bản chỉ đạo và hướng dẫn liên quan.
 
Dự kiến số lượng Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X là 95 vị, với sự tham gia của người đứng đầu các tổ chức thành viên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, cá nhân tiêu biểu trong các dân tộc, chức sắc và người uy tín tiêu biểu trong các tôn giáo, đại diện các doanh nghiệp và hộ sản xuất kinh doanh giỏi, nhân sĩ, trí thức, chuyên gia trên một số lĩnh vực và cán bộ chuyên trách công tác MTTQ Việt Nam cấp tỉnh. Riêng Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X là 8 vị (gồm Chủ tịch, 3 Phó Chủ tịch và 4 Ủy viên Thường trực).
 
* P.V: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh dự kiến sẽ tập trung những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm nào trong nhiệm kỳ tới, thưa ông?
 
- Ông HỒ VĂN ĐIỀM: Với tinh thần “Đoàn kết-Dân chủ-Đồng thuận-Đổi mới-Phát triển”, chương trình hành động của MTTQ Việt Nam tỉnh khóa X xác định các giải pháp chính cần thực hiện những năm tới, đó là: Đa dạng và nâng cao chất lượng tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân, gắn với xác định rõ những nội dung, chương trình công tác trọng tâm, trọng điểm để thực hiện một cách thiết thực.
 
Cán bộ Mặt trận trao đổi kinh nghiệm tuyên truyền vận động quần chúng.
Cán bộ Mặt trận trao đổi kinh nghiệm tuyên truyền vận động quần chúng.
 
Đẩy mạnh phối hợp thực hiện và nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tổ chức tốt ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư. Đổi mới nội dung và phương thức triển khai phong trào xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”, gắn với thực hiện cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” và các chương trình an sinh xã hội tại địa phương. Chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Triển khai hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội. Thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân dân, tuyên truyền sâu rộng về chủ trương đại đoàn kết toàn dân tộc, cũng như các quan điểm, đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước... 
 
Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh lần thứ X thể hiện sức mạnh đoàn kết, niềm tin tưởng sâu sắc của các tầng lớp nhân dân đối với Đảng bộ, chính quyền và MTTQ các cấp trong tỉnh. Dịp này, đại hội kêu gọi đồng bào các dân tộc, tôn giáo, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục phát huy, phấn đấu, vượt qua thách thức, khó khăn, đoàn kết, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, góp phần đưa Gia Lai phát triển bền vững, cùng cả nước thực hiện thắng lợi mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.
 
* P.V: Xin cảm ơn ông!                                                                      
 
THANH NHẬT (thực hiện)
 
 
.