.
.

Nhìn từ Pleiku:

Tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận

Thứ Sáu, 19/07/2019, 03:50 [GMT+7]
.
(GLO)- Chúng ta biết rằng, trong lịch sử đấu tranh cách mạng, từ khi có Đảng Cộng sản Việt Nam là có Mặt trận. Ngay sau khi giành được chính quyền, Mặt trận đã trở thành một bộ phận cấu thành trong hệ thống chính trị, thực hiện và phát huy quyền làm chủ của nhân dân nhằm mục đích chung là: phấn đấu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, thống nhất, dân chủ và giàu mạnh, có vị thế xứng đáng trên trường quốc tế.
 
 
 
Khi Luật MTTQ Việt Nam có hiệu lực thi hành từ đầu năm 2016 thì vị trí, vai trò của Mặt trận càng được đề cao; mọi tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động đi vào nền nếp và liên tục được đổi mới để phù hợp với xu thế thời đại và sự phát triển của đất nước trong tình hình mới.
 
 
Cá nhân tiêu biểu trong các dân tộc và tôn giáo tham dự đại hội. Ảnh: Thanh Nhật
Ảnh: Thanh Nhật
 
Ở Gia Lai, trong nhiệm kỳ 2014-2019, Mặt trận các cấp đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội; nội dung và phương thức hoạt động có nhiều đổi mới, thể hiện là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, tổ chức xã hội, các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo. Nhiều cuộc vận động, chương trình hoạt động, phong trào thi đua yêu nước ở địa phương được nhân dân các dân tộc đồng tình hưởng ứng thực hiện, góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân trong tỉnh. Cụ thể, thời gian vừa qua, MTTQ các cấp từ tỉnh đến cơ sở đã tích cực tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện dân chủ, tăng cường sự đồng thuận xã hội; đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện quyền làm chủ của nhân dân, chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ở địa phương; thực hiện giám sát và phản biện xã hội đối với tất cả các chủ trương, chính sách có liên quan đến quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân; tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân để phản ánh với cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp; phối hợp với các ngành, các cấp giải quyết các vấn đề bất cập, những mâu thuẫn phát sinh trong các tầng lớp nhân dân, giữa nhân dân với chính quyền, không để xảy ra những trường hợp khiếu kiện kéo dài, vượt cấp gây bất ổn, mất đoàn kết. Đặc biệt, MTTQ Việt Nam tỉnh cũng như MTTQ Việt Nam cấp huyện, xã trong nhiệm kỳ qua luôn quan tâm hướng về cơ sở, tổ chức nhiều cuộc vận động như “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã đem lại nhiều thành quả đáng khích lệ.
 
Tuy nhiên, so với yêu cầu và nhiệm vụ của địa phương, MTTQ các cấp trong tỉnh còn có phần thụ động, chậm đổi mới cả nội dung và phương thức hoạt động, có biểu hiện hành chính hóa, từ đó hiệu quả hoạt động chưa cao. Việc giám sát, phối hợp tham gia phòng-chống tham nhũng, lãng phí trong các đơn vị, lĩnh vực chưa sâu sát; chưa nắm bắt kịp thời nguyện vọng, bức xúc của nhân dân. Đặc biệt, đối với hoạt động phản biện xã hội, MTTQ các cấp còn chưa quan tâm đúng mức; chưa phối hợp với các tổ chức chính trị-xã hội thành viên để phản biện các chủ trương, chính sách của địa phương góp phần đảm bảo tính đúng đắn, phù hợp với thực tiễn đời sống xã hội, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, hài hòa lợi ích của quốc gia và địa phương.
 
Sau khi tổ chức thành công đại hội Mặt trận các cấp, với phương châm “Đoàn kết-Dân chủ-Đồng thuận-Đổi mới-Phát triển”, Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai lần thứ X (nhiệm kỳ 2019-2024) được kỳ vọng sẽ tiếp tục phát huy thành quả đạt được, khắc phục những nhược điểm trong nhiệm kỳ qua; quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; hoàn thiện tổ chức bộ máy, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị-xã hội; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; phối hợp đấu tranh phòng-chống tham nhũng, lãng phí có hiệu quả; thực hiện một cách tích cực, khoa học về quyền giám sát và phản biện xã hội.
 
Nhân dân các dân tộc trong tỉnh hy vọng sau thành công của Đại hội lần thứ X, MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ có nhiều đổi mới, đáp ứng được nguyện vọng xây dựng khối đại đoàn kết, nỗ lực vận động toàn dân thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết của Đảng bộ tỉnh đề ra, đưa tỉnh nhà phát triển bền vững, giàu mạnh.
 
 BÙI QUANG VINH
 
.