.
.

Ia Pa: Học tập, quán triệt Nghị quyết của Bộ Chính trị

Thứ Bảy, 23/02/2019, 05:45 [GMT+7]
.
(GLO)- Ngày 22-2, Ban Thường vụ Huyện ủy Ia Pa, tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện quán triệt, triển khai, thực hiện các nội dung Nghị quyết số 33, Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị.
 
 
Dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XVII; Báo cáo viên Huyện ủy; Phó các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy; Phó các ban HĐND huyện, Ủy viên Ủy ban kiểm tra Huyện ủy; Trưởng, phó các phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, các đơn vị của Trung ương, tỉnh đứng chân trên địa bàn huyện;  Bí thư, Phó Bí thư các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc; Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND các xã.
 
Các đại biểu học tập, quán triệt Nghị quyết số 33, 35 của  Bộ Chính trị. Ảnh: Như Loan
Các đại biểu học tập, quán triệt Nghị quyết số 33, 35 của Bộ Chính trị. Ảnh: Như Loan
 
Tại hội nghị, đồng chí Võ Anh Tuấn- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Ia Pa quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 28-9-2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia. Trong đó nêu rõ 8 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu với mục tiêu chung là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, biên giới quốc gia. Xây dựng biên giới Quốc gia hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác, bảo vệ phòng thủ vững chắc biên giới quốc gia. Góp phần phát triển KT-XH gắn với củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại ở khu vực biên giới và cả nước. Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22-10-2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Trong đó nhấn mạnh đến bảy nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong Nghị quyết; trọng tâm là tiếp tục làm cho toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân nhận thức đầy đủ hơn, sâu sắc hơn nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác-Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam. 
 
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã quán triệt nội dung Kết luận số 38-KL/TW, ngày 13-11-2018 của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; Chỉ thị số 25-CT/TW, ngày 8-8-2018 của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030.
 
Thông qua hội nghị lần này nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ chủ chốt toàn huyện nắm chắc các quan điểm chỉ đạo, những nội dung cơ bản trong các Nghị quyết của Trung ương, từ đó liên hệ thực tế tại địa phương, đơn vị để đề ra giải pháp thực hiện hiệu quả, góp phần đưa các Nghị quyết của Đảng đi vào cuộc sống.
 
Như Loan
 
.