.
.

Lấy phiếu tín nhiệm lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý

Thứ Ba, 13/11/2018, 10:55 [GMT+7]
.
(GLO0- Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai, Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn vừa ký Công văn số 2060-CV/TU về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên lãnh đạo cấp ủy và cán bộ lãnh đạo, quản lý. Đây là nội dung thực hiện trong năm 2018, năm giữa nhiệm kỳ 2015-2020.
 

 

Ảnh minh họa (nguồn internet)
Ảnh minh họa.
 
Theo đó, các cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đảm bảo nguyên tắc, đối tượng, nội dung, quy trình theo Hướng dẫn số 04-HD/TU, ngày 25-12-2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tổng hợp, báo cáo kết quả lấy phiếu tín nhiệm ở cơ quan, đơn vị, địa phương về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tổ chức Tỉnh ủy) theo quy định. Thời gian các địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Ban Tổ chức Tỉnh ủy trước ngày 31-12-2018.
 
Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và tổng hợp báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư kết quả thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý. Đồng thời, phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và các cơ quan liên quan theo dõi, kiểm tra, tổng hợp kết quả thực hiện báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Hà Sự
 
.