.
.

Thành phố Pleiku: Cán bộ chủ chốt quán triệt nghị quyết của Đảng

Thứ Sáu, 19/10/2018, 18:32 [GMT+7]
.
(GLO)- Ngày 19-10, Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku (Gia Lai) tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt học tập, quán triệt một số Nghị quyết của Đảng.
 
 
Các đại biểu đã nghe đồng chí Trần Xuân Quang- Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Pleiku phổ biến các nội dung trọng tâm Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10-10-2017 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế-xã hội các xã biên giới kết hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại; Nghị quyết số 23-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 23-3-2018 về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận số 36-KL/TW ngày 6-9-2018 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách pháp luật đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
 
Cán bộ chủ chốt Thành phố tham dự hội nghị. Ảnh: Thanh Nhật
Cán bộ chủ chốt Thành phố tham dự hội nghị. Ảnh: Thanh Nhật
 
Đồng thời hội nghị còn nghe lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy phổ biến Kết luận số 23-KL/TW ngày 22-11-2017 của Ban Bí thư “về tăng cường chỉ đạo, quản lý, phát huy vai trò của báo chí, xuất bản trong việc ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Kế hoạch số 160-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch của của Ban Thường vụ Thành ủy Pleiku về thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 9-2-2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khoá XII) về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới. 
 
Bên cạnh đó, hội nghị còn quán triệt nội dung trọng tâm Nghị quyết số 29-NQ/TW của Bộ Chính trị, ngày 25-7-2018 về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 25-7-2018 về Chiến lược An ninh mạng quốc gia. 
 
Thanh Nhật
 
.