.
.

Gia Lai 10 năm đổi mới, tăng cường công tác kiểm tra,giám sát của Đảng

Thứ Ba, 16/10/2018, 13:36 [GMT+7]
.
(GLO)- Vừa qua, Đảng bộ tỉnh Gia Lai đã tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5, khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng. Nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành kiểm tra Đảng (16/10/1948- 16/10/2018), Báo Gia Lai Điện tử giới thiệu đến bạn đọc bài viết của đồng chí Nguyễn Duy Khánh- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.
 
 
Từ khi có Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5, Ban Chấp hành Trung ương khóa X về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, công tác kiểm tra (KT), giám sát (GS) và kỷ luật đảng ở Đảng bộ tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. Nhận thức về vị trí, vai trò, mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác KT, GS và kỷ luật của Đảng của các cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp và cán bộ, đảng viên ngày càng sâu sắc hơn, thấy được KT, GS là những chức năng lãnh đạo của Đảng, là nhiệm vụ trực tiếp và thường xuyên của cấp ủy và trước hết là người đứng đầu cấp ủy. Đặc biệt, các tổ chức đảng và đảng viên đều nhận thức sâu sắc rằng việc Ban Chấp hành Trung ương khoá X ban hành nghị quyết về tăng cường công tác KT, GS của Đảng là cần thiết và quan trọng, đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn, góp phần thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của các địa phương, đơn vị.
 
 
Tập huấn công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Ảnh Thanh Nhật
Tập huấn công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Ảnh Thanh Nhật
 
Từ chuyển biến về nhận thức, công tác KT, GS của Đảng bộ tỉnh đã được đổi mới và tăng cường, bao gồm đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, trong xây dựng chương trình, kế hoạch và trong triển khai thực hiện nhiệm vụ KT, GS; tăng cường công tác KT, GS với trọng tâm là nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả.
 
Về lãnh đạo, chỉ đạo công tác KT,GS, cấp ủy các cấp đã đổi mới về hình thức phổ biến, quán triệt các văn bản của Đảng về công tác KT, GS, gắn phổ biến, quán triệt với bàn bạc, thảo luận chương trình, kế hoạch thực hiện; đã chỉ đạo các cơ quan tham mưu giúp việc của cấp ủy phối hợp với UBKT tham mưu xây dựng chương trình KT,GS của cấp ủy nhiệm kỳ và hàng năm, đồng thời xây dựng chương trình, kế hoạch và tiến hành KT, GS theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Cấp ủy các cấp đã thực hiện nghiêm túc việc định kỳ nghe UBKT báo để cho ý kiến chỉ đạo đối với công tác KT, GS kịp thời, sát sao hơn. 
 
Việc xây dựng chương trình KT, GS nhiệm kỳ và hàng năm luôn bám sát phương hướng“giám sát có mở rộng, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm”.  Cấp ủy các cấp đã cụ thể hoá Nghị quyết Trung ương 5 thành chương trình KT, GS nhiệm kỳ và hàng năm, trong đó đặc biệt chú trọng kiểm tra việc xây dựng và thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, tổ chức đảng, gắn KT, GS cấp ủy, tổ chức đảng với KT, GS người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng- Đây là nét mới nổi bật so với trước khi có Nghị quyết Trung ương 5 khóa X. 
 
Việc triển khai thực hiện nhiệm vụ KT, GS có nhiều đổi mới, cấp ủy các cấp đã trực tiếp tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch đề ra, khắc phục cơ bản tình trạng “khoán trắng” nhiệm vụ KT, GS của cấp ủy cho UBKT; các cuộc KT, GS của cấp ủy đều được tiến hành theo quy trình, không còn tình trạng làm theo thói quen, theo nhận thức chủ quan, tránh được những thiếu sót, khuyết điểm trong quá trình KT, GS; việc theo dõi, đôn đốc tổ chức đảng, đảng viên thực hiện kết luận KT, GS được chú trọng hơn, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác KT, GS.
 
Đi đôi với đổi mới, công tác KT, GS đã được tăng cường, trong 10 năm qua, cấp ủy các cấp đã kiểm tra 3.818 lượt tổ chức đảng và 6.940 lượt đảng viên; giám sát 2.027 lượt tổ chức đảng, 4.075 lượt đảng viên. Nét nổi bật là từ khi có Nghị quyết Trung ương 5 đến nay, các cấp ủy viên đã chấp hành nghiêm sự phân công của cấp ủy về việc phụ trách lĩnh vực, địa bàn làm nhiệm vụ giám sát thường xuyên, qua đó giúp cấp ủy các cấp nắm chắc tình hình để lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời; các đoàn KT, GS theo Điều 30, Điều lệ Đảng hầu hết đều do các đồng chí ủy viên ban thường vụ cấp ủy làm trưởng đoàn, qua đó đánh giá đúng ưu điểm, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm để uốn nắn, khắc phục, xử lý kỷ luật nghiêm minh đối với tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, đồng thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung những quy định chưa phù hợp, khắc phục những bất cập, chồng chéo trong các chủ trương, chính sách đã ban hành. 
 
Đội ngũ cán bộ làm công tác KTGS của Đảng bộ tỉnh. Ảnh Thanh Nhật
Đội ngũ cán bộ làm công tác KTGS của Đảng bộ tỉnh. Ảnh Thanh Nhật
 
Các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy, của cấp ủy huyện và tương đương đã kiểm tra được 220 tổ chức đảng; giám sát 63 tổ chức đảng, 26 đảng viên theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, qua đó giúp cho cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc thuộc lĩnh vực công tác chuyên môn của mình; đã tích cực, thường xuyên phối hợp với UBKT cùng cấp tham mưu giúp cấp ủy xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát và tham gia triển khai thực hiện đạt các chỉ tiêu đề ra. Đây là chuyển biến tích cực nhất trong việc thực hiện nhiệm vụ KT, GS theo chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy kể từ khi có Nghị quyết Trung ương 5 khóa X.
 
Các ban cán sự đảng, đảng đoàn đã triển khai quán triệt và chấp hành các văn bản của Đảng về công tác KT, GS, kỷ luật đảng; lãnh đạo các thành viên thực hiện công tác kiểm tra và chấp hành nghiêm chỉnh khi được KT, GS; lãnh đạo khắc phục hậu quả, sửa chữa khuyết điểm sau KT, GS. Đã phân công các thành viên ban cán sự đảng, đảng đoàn lãnh đạo công tác kiểm tra thuộc phạm vi phụ trách; phối hợp với cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan có liên quan để lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra đạt được một số kết quả.
 
UBKT các cấp đã xây dựng chương trình, kế hoạch và chủ động tổ chức thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 32, Điều lệ Đảng, với nhiều đổi mới về quy trình, giải quyết được khối lượng công việc nhiều hơn, đạt hiệu quả và chất lượng cao hơn, trong đó có nhiều vụ việc phức tạp, nổi cộm. Đặc biệt đã xử lý nghiêm khắc hơn đối với những trường hợp vi phạm hoặc tái vi phạm, nhất là những vi phạm về tài chính, kiên quyết thu hồi những khoản chi sai quy định nộp ngân sách Nhà nước, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng.
 
Cùng với việc làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ KT, GS và nhiều công việc quan trọng khác do cấp ủy giao, sau 10 năm tăng cường công tác KT, GS theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5, khóa X, UBKT các cấp đã kiểm tra 155 tổ chức đảng, 1.073 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, qua kiểm tra đã xử lý kỷ luật 24 tổ chức đảng, 700 đảng viên có vi phạm, thu hồi số tiền hơn 14,1 tỷ đồng nộp ngân sách Nhà nước. Giám sát 1.598 tổ chức đảng, 2.473  đảng viên, qua đó kịp thời phát huy những ưu điểm, khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm, nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị. Đã chú trọng kiểm tra tài chính đảng, qua kiểm tra thu hồi nộp ngân sách Nhà nước hơn 3,1 tỷ đồng. Đặc biệt trong 10 năm qua, UBKT Tỉnh ủy, một số UBKT cấp huyện và tương đương đã thực hiện kiểm tra tài chính đảng đối với cấp ủy cùng cấp, chất lượng ngày càng được nâng lên. 
 
Trao đổi kinh nghiệm công tác KTGS của Đảng. Ảnh Thanh Nhật
Trao đổi kinh nghiệm công tác KTGS của Đảng. Ảnh Thanh Nhật
 
UBKT các cấp đã chủ động hơn trong phối hợp theo quy chế, nhất là với các cơ quan tham mưu, giúp việc của cấp ủy thực hiện nhiệm vụ KT, GS và thực hiện các nhiệm vụ do cấp ủy giao, chất lượng các cuộc KT, GS được nâng lên so với trước đây. Đã tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của UBKT cấp dưới trong thực hiện nhiệm vụ KT, GS.
 
Nhìn chung qua 10 năm thực hiện NQTW 5 (khoá X) nội dung và phương thức KT, GS của cấp ủy, UBKT các cấp đã có nhiều chuyển biến tích cực, đã tập trung KT, GS nhiều lĩnh vực khó khăn, phức tạp, những vụ việc bức xúc, nổi cộm được dư luận hết sức quan tâm và đồng tình ủng hộ. Về phương thức KT, GS ngày càng chặt chẽ, chuyên nghiệp hơn, công tác phối hợp với các cơ quan có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ KT, GS và thi hành kỷ luật đảng ngày một tốt hơn. Đó là những chuyển biến tích cực, rõ nét nhất trong công tác KT, GS của Đảng bộ tỉnh so với trước khi có Nghị quyết Trung ương 5, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.
 
Bên cạnh kết quả đã đạt được, công tác KT, GS của Đảng bộ tỉnh thời gian qua cũng còn có những mặt hạn chế cần khắc phục như: việc tổ chức nghiên cứu, quán triệt nghị quyết, các quy định về công tác KT, GS ở nhiều nơi, nhất là cấp cơ sở còn chậm, chưa bảo đảm yêu cầu đề ra. Không ít cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT còn né tránh, ngại KT, GS cấp ủy viên cùng cấp; việc xử lý một số trường hợp vi phạm chưa kịp thời, kiên quyết, nghiêm minh. Một số nơi chưa chú trọng đôn đốc, theo dõi việc chấp hành các kết luận, quyết định sau KT, GS. Thực tế chủ yếu vẫn là UBKT tham mưu giúp cấp ủy thực hiện công tác KT, GS  của cấp ủy và thực hiện KT, GS theo chức năng nhiệm vụ được giao. Việc kiện toàn tổ chức, bộ máy cơ quan UBKT có trường hợp còn chậm; cơ sở vật chất kỹ thuật trang thiết bị còn nhiều khó khăn, nhất là đối với UBKT cấp huyện và cơ sở.
 
Để tiếp tục đóng góp có hiệu quả cho việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng, trong thời gian tới, công tác KT, GS ở Đảng bộ tỉnh xác định tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm sau đây:
 
Một là, tiếp tục nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng về công tác kiểm tra, giám sát, để lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng.   
 
Hai là, đổi mới, tăng cường, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp và chi bộ; xử lý kịp thời, nghiêm minh những tổ chức đảng, đảng viên vi phạm Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những hành vi dung túng, bao che cho khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên, công khai kết quả xử lý.
 
Chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị, xã hội trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không để người thân trong gia đình lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi. Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các ban cán sự đảng, đảng đoàn, các tổ chức đảng ở các cơ quan nhà nước, các đơn vị kinh tế và các lĩnh vực dễ xảy ra sai phạm. 
 
Ba là, tiếp tục hoàn thiện phương pháp, quy trình kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật và giải quyết khiếu nại trong Đảng; nâng cao chất lượng phối hợp thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng giữa ủy ban kiểm tra với các tổ chức đảng và cơ quan liên quan.
 
Bốn là, kiện toàn ủy ban kiểm tra, tổ chức bộ máy và cán bộ cơ quan ủy ban kiểm tra tương xứng, ngang tầm với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ kiểm tra các cấp.
 
Nguyễn Duy Khánh  
                                                                      
.