.

Sẽ quy định trách nhiệm CB, ĐV trong phòng, chống chạy chức, chạy quyền

Thứ Sáu, 08/06/2018, 12:46 [GMT+7]
.

Ban Tổ chức Trung ương sẽ xây dựng Quy định trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp và cán bộ, đảng viên trong phòng chống chạy chức, chạy quyền. Đây là nội dung được nêu trong 13 nhóm nhiệm vụ mà Ban Tổ chức Trung ương sẽ tập trung thực hiện trong tháng 6-2018.
 

 

Liên quan đến các quy định, cũng trong tháng 6, Ban Tổ chức Trung ương sẽ ban hành Hướng dẫn thực hiện Quy định 105-QĐ/TƯ, ngày 19-12-2017 của Bộ Chính trị về “Phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử” để thực hiện thống nhất trong toàn hệ thống chính trị.

Ngoài ra, Ban Tổ chức Trung ương sẽ tập trung tham mưu xây dựng Đề án chính sách nhà ở đối với cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị; phối hợp xây dựng Đề án cải cách chính sách tiền lương cơ quan Đảng, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Cũng trong tháng 6, ban sẽ tham mưu sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đổi mới cơ chế hoạt động của Ban Bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cán bộ trung ương.

Võ Lâm/hanoimoi

.