.

(GLO)- Những năm qua, Đảng bộ tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV (nhiệm kỳ 2015-2020).

Chú trọng công tác chính trị tư tưởng và dân vận
 
Trước yêu cầu nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong giai đoạn cách mạng mới, Đảng bộ tỉnh luôn chú trọng lãnh đạo trên mặt trận chính trị tư tưởng. Thường trực và Ban Thường vụ Tỉnh ủy thường xuyên chỉ đạo các cấp, các ngành và địa phương làm tốt công tác tuyên truyền quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, động viên các tầng lớp nhân dân đoàn kết thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Ảnh: T.N
Ảnh: T.N

Đồng chí Lê Phan Lương-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cho biết: “Việc triển khai học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng được tiến hành chặt chẽ, nghiêm túc, nhất là Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội XV của Đảng bộ tỉnh. Đặc biệt, Đảng bộ tỉnh đã chỉ đạo tổ chức thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng... Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, nhân rộng những điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt học tập và làm theo Bác, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong xã hội”.  

Là tỉnh thuộc địa bàn chiến lược Tây Nguyên, nơi các thế lực thù địch luôn tìm cách chống phá trên các lĩnh vực, do vậy, những năm qua, Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác nắm bắt tình hình tư tưởng và tâm trạng xã hội của các tầng lớp nhân dân, kịp thời có giải pháp định hướng dư luận, tạo sự thống nhất, đoàn kết trong nội bộ Đảng và sự đồng thuận trong xã hội, giúp cấp ủy và chính quyền trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đồng thời, thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; tuyên truyền đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, nâng cao nhận thức cảnh giác cách mạng trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân.

 

Ảnh: T.N
Ảnh: T.N

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo hệ thống chính trị các cấp trong tỉnh thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận, chú trọng đổi mới công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, nâng cao hiệu quả công tác dân vận ở cơ sở, gắn với  phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, quan tâm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, phát huy dân chủ, giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc của nhân dân. Đồng thời, MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội các cấp đã thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội, phát huy vai trò của cá nhân tiêu biểu, người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số và tôn giáo, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống.

Gắn xây dựng hệ thống chính trị với chỉnh đốn Đảng

Xác định công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và lâu dài, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (khóa XIII) về kết nạp đảng viên, gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, xây dựng thôn, làng, tổ dân phố vững mạnh toàn diện. Đây được xem là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên, cũng là một trong những tiêu chí để đánh giá và phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng hàng năm. Trong 2 năm (2016-2017), Đảng bộ tỉnh đã kết nạp được 5.280 đảng viên. Đến nay, toàn Đảng bộ tỉnh có hơn 54.000 đảng viên.

Bên cạnh đó, Tỉnh ủy đã chỉ đạo thực hiện chủ trương phân công cấp ủy viên cấp huyện về dự sinh hoạt chi bộ thôn, làng, tổ dân phố. Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện đã xây dựng kế hoạch, phân công hơn 2.856 lượt cấp ủy viên hàng tháng dự sinh hoạt chi bộ tại địa bàn phụ trách, cùng với cấp ủy viên cấp xã hướng dẫn các chi bộ tổ chức sinh hoạt Đảng nền nếp, góp phần nắm bắt tư tưởng của đảng viên, nhân dân và giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.

 

Trao đổi kinh nghiệm công tác xây dựng Đảng vùng dân tộc thiểu số. Ảnh: T.N
Trao đổi kinh nghiệm công tác xây dựng Đảng vùng dân tộc thiểu số. Ảnh: T.N

Đề cập công tác xây dựng hệ thống chính trị, đồng chí Nguyễn Văn Quân-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, cho biết: “Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu Thường trực và Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chương trình số 24-CTr/TU của Tỉnh ủy về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Xây dựng dự thảo kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Đồng thời, tham mưu chỉ đạo xây dựng vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan Đảng, MTTQ các cấp và các tổ chức chính trị-xã hội; rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý nhiệm kỳ 2015-2020 và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2020-2025, quy hoạch các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND nhiệm kỳ 2021-2026, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và luân chuyển cán bộ từ nay đến năm 2025, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Chính trị về công tác cán bộ”.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã ban hành kế hoạch, chương trình hành động để triển khai thực hiện đồng bộ Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong toàn Đảng bộ tỉnh. Đồng thời, không ngừng nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên trong tổ chức thực hiện ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên trong tổ chức thực hiện tự phê bình và phê bình.

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng cũng được quan tâm đặc biệt. Trao đổi với P.V, đồng chí Nguyễn Duy Khánh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, cho biết: “Hoạt động kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng đã bám sát các quy định của Đảng, tinh thần chỉ đạo của Trung ương và Tỉnh ủy, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chú trọng vai trò nêu gương của người đứng đầu và cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, công tác cán bộ, việc thực hành tiết kiệm, phòng-chống tham nhũng, lãng phí và chấp hành quy định về những điều đảng viên, cán bộ, công chức không được làm; cùng các lĩnh vực quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách, đất đai, tài nguyên, khoáng sản, xây dựng cơ bản; quản lý bảo vệ rừng, hoạt động tư pháp, gắn với giải quyết những vấn đề bức xúc”. Qua đó, kịp thời khắc phục và uốn nắn những sai sót, chấn chỉnh và xử lý các vi phạm của tổ chức Đảng, đảng viên, góp phần giữ nghiêm kỷ cương và kỷ luật của Đảng, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới, củng cố niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng bộ tỉnh.

Thanh Nhật

.