.

Kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng vững mạnh

Chủ Nhật, 21/01/2018, 15:40 [GMT+7]
.
(GLO)- Bước vào thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chư Pưh lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, từ năm 2016 đến nay, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp của huyện Chư Pưh, Gia Lai đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.
 

 

Trụ sở Huyện ủy Chư Pưh. Ảnh: T.N
Trụ sở Huyện ủy Chư Pưh. Ảnh: T.N
 
Để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ theo quy định, thời gian quan, UBKT Huyện ủy Chư Pưh đã chú trọng tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời kiện toàn về tổ chức, hoạt động của UBKT các cấp, nhất là ở các Đảng ủy cơ sở. UBKT Huyện ủy thường xuyên hướng dẫn và đôn đốc các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng. Bên cạnh đó, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ về mọi mặt cho đội ngũ cán bộ kiểm tra, nhất là cán bộ kiểm tra ở cấp cơ sở, đồng thời tiếp tục đề ra các giải pháp để nâng cao hiệu quả các mặt công tác.
 
Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy Chư Pưh Nguyễn Văn Cương cho biết: “UBKT Huyện ủy đã tổ chức quán triệt và triển khai những nội dung mới được bổ sung sau Đại hội lần thứ XII của Đảng-trọng tâm nhất là Quy định số 30-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII quy định thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, cùng các hướng dẫn mới liên quan. Đồng thời, tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy đưa nội dung kiểm tra, giám sát thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng chỉnh đốn Đảng, gắn với  thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí…”.
 
UBKT Huyện ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy kiểm tra theo chương trình kiểm tra, giám sát hàng năm đối với 5 tổ chức đảng 15 đảng viên và thực hiện chương trình kiểm tra của Bộ Chính trị, Ban Bí thư  đối với 4 tổ chức đảng và 9 đảng viên về tổ chức đảng, đạt 100% so với kế hoạch. Nội dung kiểm tra đối với tổ chức đảng chủ yếu là việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy chế của đảng, thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng. Đồng thời, UBKT Huyện ủy tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện giám sát đối với 2 tổ chức đảng và 5 đảng viên, vượt so với kế hoạch đề ra. Qua giám sát đã kịp thời nhắc nhở đối tượng được giám sát, chấn chỉnh những thiếu sót, khuyết điểm kịp thời; rèn luyện, tu dưỡng đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên theo Quy định số 55-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương. 
 
 
Cán bộ chủ chốt huyện Chư Pưh quán triệt các quy định mới về công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng
Cán bộ chủ chốt huyện Chư Pưh quán triệt các quy định mới về công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng. Ảnh: T.N
 
Bên cạnh đó, UBKT Huyện ủy đã thành lập 4 tổ kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 4 đảng viên thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy quản lý, sinh hoạt tại Đảng bộ xã Ia Hla, Ia Le - đạt 100% so với chương trình kiểm tra đề ra đầu năm. Qua đó, kết luận 4 đảng viên có khuyết điểm vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật, đã tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy thi hành kỷ luật 4 đảng viên. UBKT Huyện ủy đã kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng 3 tổ chức đạt 100% so với chương trình đề ra. Qua kiểm tra đã chỉ ra những ưu, khuyết điểm của Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy thị trấn Nhơn Hòa, xã Ia Hla, xã Chư Don trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát.
 
Bên cạnh đó, UBKT Huyện ủy còn tiến hành 3 cuộc giám sát chuyên đề đối với 3 tổ chức đảng và 5 đảng viên - đạt 100% so với chương trình đã đề ra. Qua đó, đã yêu cầu tổ chức đảng, đảng viên được giám sát chấn chỉnh, khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống của đảng viên. Công tác kiểm tra, giám sát đã giúp các tổ chức và cá nhân được kiểm tra, giám sát chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những mặt hạn chế, khuyết điểm. 
 
Đồng thời trong năm 2016 và 2017, Đảng bộ huyện Chư Pưh đã thi hành kỷ luật 27 đảng viên. Trong đó, Ban Thường vụ Huyện ủy thi hành kỷ luật 9 đảng viên, Đảng ủy cơ sở thi hành kỷ luật 3 đảng viên, Chi bộ cơ sở thuộc Huyện ủy thi hành kỷ luật 4 đảng viên, Chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở thi hành kỷ luật 11 đảng viên. Hình thức kỷ luật gồm cách chức 4 trường hợp,  khai trừ 5 trường hợp, cảnh cáo 2 trường hợp, khiển trách 16 trường hợp. Nội dung vi phạm chủ yếu vi phạm 19 điều đảng viên không được làm, vi phạm quy định về chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình; vi phạm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; vi phạm đạo đức, nếp sống văn minh. Việc thi hành kỷ luật đảm bảo nguyên tắc, thủ tục, quy trình; đảng viên chấp hành nghiêm quyết định xử lý kỷ luật, nên không có trường hợp đảng viên nào khiếu nại kỷ luật đảng. Qua việc xem xét, thi hành kỷ luật đảng đã góp phần ngăn ngừa đảng viên vi phạm, giữ vững kỷ cương, trong thi hành kỷ luật đảng. Đồng thời quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, cấp ủy và UBKT Huyện ủy đã có hình thức xử lý nghiêm khắc đối với 15 đảng viên vi phạm về 19 điều đảng viên không được làm, vi phạm quy định về chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình, vi phạm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, vi phạm đạo đức nếp sống văn minh. 
 
Trao đổi về nhiệm vụ trọng tâm công tác kiểm tra, giám sát của Đảng bộ huyện Chư Pưh thời gian tới, đồng chí Nguyễn Tư Sơn-Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy cho biết: “Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục lãnh đạo nâng cao vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Cấp ủy huyện và cơ sở tập trung tham mưu cho cấp ủy, Ban Thường vụ cấp ủy kịp thời xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm; xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm của UBKT Huyện ủy, UBKT Đảng ủy cơ sở; kế hoạch kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành của các chi bộ cơ sở trực thuộc Huyện ủy. Việc lựa chọn nội dung, đối tượng kiểm tra, giám sát phải sát thực tế, có trọng tâm và trọng điểm. Chủ động nắm tình hình, phát hiện, kịp thời kiểm tra đảng viên và tổ chức đảng khi có dấu hiệu vi phạm, tập trung vào những lĩnh vực trọng tâm, những địa bàn trọng điểm dễ phát sinh vi phạm. UBKT các cấp thường xuyên bám sát cơ sở, nắm bắt thông tin chủ động giải quyết, tham mưu đề xuất với cấp ủy có biện pháp giải quyết kịp thời những vấn đề phức tạp xảy ra ở cơ sở. Đồng thời, tiếp tục lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự đoàn kết thống nhất trong thực hiện các nghị quyết của đảng, pháp luật của Nhà nước, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch vững mạnh theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Chư Pưh lần thứ IX nhiệm kỳ 2015-2020”.
Thanh Nhật
.