.

Cách mạng Tháng Mười và kinh nghiệm xây dựng CNXH ở Việt Nam

Thứ Hai, 06/11/2017, 06:33 [GMT+7]
.

(GLO)- Ngày 7-11-2017 là tròn 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga thành công. Tuy đã một thế kỷ trôi qua nhưng tinh thần của Cách mạng Tháng Mười vẫn có sức lan tỏa trên phạm vi toàn thế giới.

Sức mạnh toàn diện và tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội hiện thực ở Liên Xô đã khẳng định và tôn vinh giá trị to lớn của Cách mạng Tháng Mười Nga tác động mạnh mẽ đến sự phát triển của các phong trào cách mạng trên thế giới trong thế kỷ XX, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, bài học từ sự đổ vỡ của Liên Xô là kinh nghiệm cho lịch sử cách mạng thế giới, cho các dân tộc trên thế giới và cho Việt Nam trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội.

 

Cách mạng Tháng Mười vẫn đang và mãi còn cổ vũ nhân loại tiến lên chủ nghĩa xã hội (ảnh tư liệu).
Cách mạng Tháng Mười vẫn đang và mãi còn cổ vũ nhân loại tiến lên chủ nghĩa xã hội (ảnh tư liệu).

Dưới sự lãnh đạo của Đảng Bôn-sê-vích Nga, đứng đầu là Lãnh tụ V.Lênin vĩ đại, 100 năm trước, giai cấp công nhân và nhân dân lao động Nga đã nhất loạt đứng lên khởi nghĩa lật đổ chính quyền của giai cấp tư sản và phản cách mạng, lập nên nhà nước Xô Viết, nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới, mở đầu thời đại mới trong lịch sử nhân loại, thời đại quá độ lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới.

Cách mạng Tháng Mười Nga thành công không chỉ đánh dấu sự ra đời của nhà nước xã hội chủ nghĩa đầu tiên trên thế giới mà còn tạo tiền đề cho sự ra đời của hệ thống xã hội chủ nghĩa, một chế độ xã hội xóa bỏ mọi áp bức bất công, đem lại công bằng, bình đẳng, tự do cho con người, đối lập với các chế độ xã hội của giai cấp bóc lột trước đó. Sự ra đời của nhà nước Xô Viết và bước phát triển to lớn của Liên Xô trong những thập niên đầu xây dựng chủ nghĩa xã hội thể hiện đầy đủ sức mạnh và tính ưu việt của chủ nghĩa xã hội. PGS.TS Nguyễn Viết Thảo-Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, cho rằng: “100 năm qua, đã có nhiều cách đánh giá khác nhau về sự nghiệp của những người cộng sản. Chính thực tiễn đã chứng minh giá trị lịch sử và giá trị thời đại to lớn, vững bền của Cách mạng Tháng Mười Nga. Với thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga và sự ra đời của nhà nước Xô Viết, chủ nghĩa tư bản không còn là lực lượng độc tôn trong nền kinh tế, chính trị toàn cầu và đã phải bắt đầu chung sống với chủ nghĩa xã hội”.

Cách mạng Tháng Mười Nga thành công đã thổi luồng ánh sáng mới của thời đại, ánh sáng của Chủ nghĩa Mác-Lênin truyền tỏa đến Việt Nam, cổ vũ quần chúng công nông vùng lên làm cách mạng, đánh đổ ách thống trị của thực dân, phong kiến giành chính quyền về tay nhân dân. Chiến thắng vĩ đại của Hồng quân Liên Xô trong việc đánh bại quân phiệt Nhật Bản buộc chúng đầu hàng vô điều kiện vào ngày 15-8-1945 đã tạo tiền đề rất quan trọng cho nhân dân Việt Nam tiến hành cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. GS.TS Tạ Ngọc Tấn-Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, khẳng định: Cách mạng Tháng Mười Nga thực sự mở ra một kỷ nguyên mới cho nhân loại. “Cuộc cách mạng ấy là động lực, là cảm hứng cho cuộc đấu tranh nhân dân các nước tư bản chủ nghĩa để giành tự do, cơm áo và quyền lợi cho mình. Thành tựu to lớn của Cách mạng Tháng Mười Nga thể hiện trên các nước Xô Viết, trong cả hệ thống xã hội chủ nghĩa trên thế giới. Vì vậy, sự sụp đổ vào năm 1991 của Liên Xô là bài học xương máu cho chúng ta trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội. Đó là phải liên tục vận dụng sáng tạo Chủ nghĩa Mác-Lênin, những bài học kinh nghiệm toàn thế giới, thậm chí là chúng ta phải dang tay thu nhận toàn bộ kinh nghiệm tốt của nhân loại để phục vụ cho công cuộc xây dựng và phát triển đất nước”-GS.TS Tạ Ngọc Tấn nói.

Cùng với những biến đổi sâu sắc của thời đại và thế giới, với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật và nói rõ sự thật, Đảng Cộng sản Việt Nam kiên quyết khắc phục những sai lầm, thiếu sót trong quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; kiên trì sự nghiệp đổi mới khởi xướng từ Đại hội VI cho đến nay. Sau hơn 30 năm đổi mới, với tư cách là một đảng chân chính, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, Đảng ta vẫn luôn kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên nền tảng Chủ nghĩa Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh. Đồng thời không ngừng tiếp thu có chọn lọc, tận dụng phù hợp với giá trị của nền văn minh nhân loại để hiện thực hóa con đường cách mạng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn.

Sự đổ vỡ của Liên Xô là bài học cho lịch sử cách mạng thế giới, cho các dân tộc trên thế giới và đặc biệt cho Việt Nam. Bởi vậy, cần nghiên cứu, rút kinh nghiệm, nhìn nhận tình hình hiện nay của đất nước, vấn đề gì cần đổi mới và đổi mới mạnh mẽ hơn nữa. Ông Vũ Mão-nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, cho rằng: “Đổi mới tư duy tuy có tiến bộ nhưng vẫn còn chậm và tình hình đất nước hiện nay chúng ta còn nhiều tồn tại, như vấn đề về xây dựng Đảng, đổi mới Đảng. Bài học đổ vỡ của Liên Xô đến nay cần tiếp tục nhìn lại, phải rút ra những gì là kinh nghiệm, những gì là nguyên nhân, vẫn mang tính thời sự sâu sắc, không thể chủ quan”.

Những thắng lợi to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội trên đất nước ta gần 9 thập kỷ qua, đặc biệt trong hơn 30 năm đổi mới đã góp phần khẳng định tầm vóc lớn lao, ý nghĩa lịch sử và giá trị thời đại của Cách mạng Tháng Mười Nga đối với cách mạng thế giới nói chung và cách mạng Việt Nam nói riêng. Đồng thời là minh chứng sinh động về tính đúng đắn của con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn. Kỷ niệm 100 năm là dịp để khẳng định tầm vóc ý nghĩa lớn lao và giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Mười Nga. Đồng thời, cũng là dịp chúng ta nhìn nhận, phân tích sâu sắc, từ đó rút ra những quy luật, những cách thức phát triển mới, nhanh và bền vững cho Việt Nam trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Nguyễn Vân

.