.
.

Trường hợp nào không được sang tên sổ đỏ đất trồng lúa?

Chủ Nhật, 25/04/2021, 12:59 [GMT+7]
.
Sang tên sổ đỏ đất trồng lúa là việc chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa.
 
 
Căn cứ Khoản 1 Điều 188 và Điều 191 Luật Đất đai năm 2013, khi chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa thì bên chuyển nhượng (bên bán) phải có đủ điều kiện thực hiện quyền chuyển nhượng, tặng cho; bên nhận chuyển nhượng phải thuộc trường hợp được nhận chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa.
 
3 trường hợp không được sang tên sổ đỏ đất trồng lúa. Ảnh: Trần Lưu
3 trường hợp không được sang tên sổ đỏ đất trồng lúa. Ảnh: Trần Lưu
 
Những trường hợp không được chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa:
 
- Bên chuyển nhượng, tặng cho không đủ điều kiện chuyển nhượng, tặng cho.
 
Theo Khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai năm 2013, người sử dụng đất được thực hiện quyền chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất khi có các điều kiện dưới đây:
 
Thứ nhất, có giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại Khoản 1 Điều 168 Luật Đất đai.
 
Thứ hai, đất không có tranh chấp.
 
Thứ ba, quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.
 
Thứ tư, đất trong thời hạn sử dụng đất.
 
- Người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa là tổ chức kinh tế.
 
Căn cứ Khoản 2 Điều 191 Luật Đất đai năm 2013, tổ chức kinh tế không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng của hộ gia đình, cá nhân, trừ trường hợp được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 
- Hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp.
 
Theo Khoản 3 Điều 191 Luật Đất đai năm 2013, hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa.
 
TUẤN ANH (T/H /LĐO)
 
 
 
.