.
.

Gia Lai: Cập nhật bổ sung nhu cầu sử dụng đất giai đoạn 2021-2030

Thứ Năm, 01/04/2021, 20:22 [GMT+7]
.

(GLO)- Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 1174/VP-NL truyền đạt ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về cập nhật bổ sung nhu cầu sử dụng đất giai đoạn 2021-2030.

 


Công văn nêu rõ: Chỉ tiêu sử dụng đất trong quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh theo báo cáo đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường chưa cập nhật đầy đủ nhu cầu sử dụng đất theo các quy hoạch, dự án đầu tư lớn đã được phê duyệt; chưa dự lường tình hình sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất cho các khu vực cần quy hoạch xây dựng, dự án hình thành trong giai đoạn đến năm 2030.

 

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT chỉ đạo, hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát hiện trạng diện tích đất trồng lúa đang sử dụng trên địa bàn tỉnh; tổng hợp, đề xuất nhu cầu quy hoạch và chuyển mục đích sử dụng đất lúa đến năm 2030; các công trình, dự án có chuyển mục đích từ đất lúa, đất rừng phòng hộ, đặc dụng, sản xuất.

 

Sở Xây dựng chủ trì rà soát, cung cấp số liệu diện tích đất sử dụng trong các quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh đến năm 2030. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan căn cứ vào các quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh và các địa phương, danh mục các dự án kêu gọi đầu tư; rà soát nhu cầu sử dụng đất của các công trình, dự án có sử dụng đất giai đoạn 2021-2030. Kết quả rà soát của các sở gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15-4-2021.

Bên cạnh đó, các sở, ban, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước và căn cứ vào các quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quy hoạch ngành, địa phương đã được phê duyệt đến năm 2030; rà soát hiện trạng và đề xuất nhu cầu sử dụng các loại đất của ngành mình trong giai đoạn 2021-2030; báo cáo gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 10-4-2021 để tổng hợp.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ vào các quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quy hoạch ngành, lĩnh vực; nhu cầu sử dụng đất của các huyện, thị xã, thành phố rà soát, tổng hợp đảm bảo quỹ đất để phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh gắn với kết quả báo cáo thống kê đất đai năm 2020; hoàn thiện lại báo cáo theo đúng đề cương hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi về UBND tỉnh trước ngày 20-4-2021.

 

HÀ SỰ

 

.