.
.

Thay đổi quan trọng về điều kiện kinh doanh bất động sản từ năm 2021

Thứ Ba, 16/02/2021, 10:48 [GMT+7]
.
Không cần đáp ứng yêu cầu về vốn pháp định là điểm mới trong kinh doanh bất động sản cần lưu ý.
 
 
Luật Đầu tư 2020 (có hiệu lực từ 1.1.2021) tác động sửa đổi vài điểm đáng lưu ý trong Luật kinh doanh bất động sản 2014. Trong đó, Luật sửa đổi về điều kiện kinh doanh bất động sản như sau:
 
Theo Khoản 1 Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản 2014 ghi rõ: "Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp) và có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỉ đồng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này".
 
Trong đó Khoản 2 quy định: "Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên thì không phải thành lập doanh nghiệp nhưng phải kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật."
 
Nhưng Luật Đầu tư 2020 đã thay đổi như sau:
 
"Tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp), trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.”
 
Như vậy, Luật đã bỏ đi điều kiện "có vốn pháp định không được thấp hơn 20 tỉ đồng". Điều kiện còn lại chỉ là tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản chỉ phải thành lập doanh nghiệp hoặc hợp tác xã (trừ trường hợp tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên).
 
Luật Đầu tư 2020 thay đổi nhiều điểm đáng lưu ý trong Luật kinh doanh bất động sản 2014. Ảnh: Phan Anh
Luật Đầu tư 2020 thay đổi nhiều điểm đáng lưu ý trong Luật kinh doanh bất động sản 2014. Ảnh: Phan Anh
 
Bên cạnh đó, Luật Đầu tư 2020 cũng thay đổi về thẩm quyền cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản. Cụ thể tại Điều 50 quy định:
 
- Đối với dự án bất động sản được chấp thuận nhà đầu tư hoặc được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư, thẩm quyền, thủ tục chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư.
 
- Đối với dự án bất động sản không thuộc trường hợp quy định như trên, thẩm quyền cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản thực hiện như sau:
 
+ Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) quyết định cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản đối với dự án do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc đầu tư
 
+ Thủ tướng Chính phủ quyết định cho phép chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản đối với dự án do Thủ tướng Chính phủ quyết định việc đầu tư.
 
ĐỨC MẠNH (LĐO)
 
 
 
.