(GLO)- Được hình thành trong giai đoạn 1955-1960, Trại dưỡng ngư ở Chư Prông (nay là Trung tâm Giống thuỷ sản Gia Lai) được xem là nơi đầu tiên ở Gia Lai nói riêng và Tây Nguyên nói chung thực hiện ương ấp và nhân giống cá cung cấp cho thị trường.

 

.

 

.
.